ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

ඉංග්‍රීසි සහ පරිවර්තිත බෞද්ධ කෘති Buddhist English Translation Books Free

පරිවර්තිත කෘති

Get Adobe Flash player
Powered by දහම් විල


මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

පහත ඇති ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.අතිපුජ්‍ය අචාන් චා හිමියන් විසින් රචිත දහම් පුස්තකPowered by දහම් විල 

 වෙනත් දහම් පුස්තක


06. අති උත්තම ආචාර්ය මන් භූරිදතත08. විපස්සනාව පෙළගැස්ම - අතිපුජ්‍ය මහා-සී සයඩෝ හිමියන්

පරිවර්තනය - අතිපුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන් - BTmode


09. මොක්පුර රන්දොර - අතිපුජ්‍ය උ. ආවිණ්ණ (ඵා-ඖක් සයඩෝ) හිමියන්
පරිවර්තනය - අතිපුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන් - BTmode

10. සුමුදු බොදු බවුන් මඟ - BTmodeGet Adobe Flash player

Buddhist English Books

 read ONLINE 

*******************PART - 1
03. The Seven Factors of Enlightenment - BTmode

04. Towards a Better World - BTmode

05. A manual of Abhidhamma - BTmode

06. Buddha Abhidhamma - BTmode

07. Abhidhamma Studies - BTmode

08. Bhaddekaratta Sutta - BTmode

09. A MindRevealed - BTmode

10. Maha-Si Insight Meditation BTmode

11. Maha-Si Insight Meditation BTmode

12. The Gentle Way BTmode

13. Approaching the Dhamma BTmodePART - 2

01. Acariya Mun A Spiritual Biography 

02. Arahattamagga Arahattaphala - BTmode

03. Forest Desanas - BTmode

04. Samana - BTmode

05. Venerable Ajaan Khao Analayo - BTmode

06. Acariya Maha Boowa in London - BTmode

07. Patipada - BTmode

08. Forest Dhamma - BTmode

09. Amata Dhamma - BTmode

10. A Life of Inner Quality - BTmode

11. Things As They Are - BTmode

12. Wisdom Develops Samadhi - BTmode

13. Straight from the Heart - BTmode

14. Mae Chee Kaew

15. Dhamma Nature  - BTmode

16. A Taste of Freedom - BTmode

17. The Basics of Buddhist PracticeBTmode

18. Teachings for the Monks
BTmode

19. Samadhi and WisdomBTmode

20. The Great Book of Protection
 - BTmode


* About-Ajahn-Chah  - BTmode

* The Object Of Vippassana  - BTmode

* PUBLICATIONS INDEXAUDIO - 1AUDIO - 2

The Dhamma of Ajaan Paññāvaddho

 • The Basics of Buddhist Practice


  1. Introducing Buddhism (21MB)
  2. Introduction to the Sangha (9.5MB)
  3. The Five Precepts (13MB)
  4. Curing Discontent (13MB)
  5. The Training is Essential (7.9MB)
  6. Mindfulness (8.1MB)
  7. Personal Impressions (5.3MB)
  8. The Nature of Feeling (11MB)
  9. Freedom in Dhamma (21MB)
  10. The Practice of Dhamma (12MB)
  11. Buddho (10MB)
  12. Walking Meditation (20MB)
  13. Breaking Down Boundaries (17MB)
  14. Stopping Thoughts (5.1MB)
  15. Mindfulness is the Key (21MB)
  16. Practicing at Home (9.5MB)
  17. Interfaith Dialogue (16MB)
  18. Fundamentals of Buddhism (7.1MB)
  19. Fragment of a Teaching (1.7MB)
  20. Advice to Lay People (11MB)
  21. Developing Meditation (7.3MB)
  22. Kamma & Rebirth (3.5MB)
 • Samadhi and Wisdom


  1. Fundamentals of Meditation (11MB)
  2. The Five Khandhas (7.7MB)
  3. Dealing with Anger (11MB)
  4. Overcoming the Kilesas (8.5MB)
  5. Practice of the Ajaans (12MB)
  6. The Power of Sexual Craving (15MB)
  7. Unshakable Security (8.0MB)
  8. Samadhi & Jhana (13MB)
  9. Investigating Feeling (19MB)
  10. Self is an Imposter (7.0MB)
  11. Breathing Practice (11MB)
  12. The Question of Rebirth (9.6MB)
  13. Factors of the Path (6.7MB)
  14. The Nature of Delusion (11MB)
  15. Focusing Inward (10MB)
  16. Body, Citta & Self (6.8MB)
  17. Ultimate Reality (14MB)
  18. The Senses and the Citta (5.8MB)

 • Teachings for the Monks


  1. Benefits of Sangha (12MB)
  2. Daily Awareness (9.5MB)
  3. Developing the Emotional Side (14MB)
  4. The Tornado of Self (11MB)
  5. Freedom Through Discipline (13MB)
  6. The Delusion of Self (8.1MB)
  7. Mental Imagery (7.7MB)
  8. The Kilesas are the Enemy (6.1MB)
  9. Developing the Path Factors (3.9MB)
  10. The Way to True Freedom (7.9MB)
  11. Knowing One's Character (8.6MB)
  12. We Create Ourselves (11MB)
  13. Renouncing the World (5.5MB)
  14. Proving the Theory (7.6MB)
  15. Principles of Dhamma (11MB)
  16. Mindfulness and Wisdom (8.4MB)
  17. Advice for New Monks (9.4MB)
  18. The Knowing Inside (6.4MB)
  19. Right Effort (4.9MB)
 • from Forest Dhamma
 • When Do Not Play MP3   


  Buddhist eLibrary Policy 
  Our policy is to support the free dissemination of digital Buddhist educational material around the world and the systematic development of Dharma based pedagogy in partnership with Buddhist organisations worldwide. The Buddhist eLibrary follows the principle of 'One Dharma', that is, promoting all Buddhist traditions and the diversity of cultures and languages they represent.


  Buddhist e Library
  PDF වර්ගයේ පොත් කියවීම සදහා  Foxit reader   /  Adobe reader බාගත කර ගැනීම සඳහා


  (Browse the BPS On-line Bookshop)