ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

හෙළ බොදු පියුම සම්පූර්ණ සඟරාව මෙතැනින් කියවන්න ‍Hela Bodu Piuma Magazine, Buddhist Books Free

පස්වන කාණ්ඩයේ කලාප


හතරවන කාණ්ඩයේ කලාප


තුන්වන කාණ්ඩයේ කලාප

දෙවන කාණ්ඩයේ කලාප


පළමු කාණ්ඩයේ කලාප

මංගල කලාපය දෙවන කලාපය තුන්වන කලාපය හතරවන කලාපය පස්වන කලාපය හයවන කලාපය හත්වන කලාපය 8 වෙනි කලාපය 9 වෙනි කලාපය 10 වෙනි කලාපය 11 වෙනි කලාපය 12 වෙනි කලාපය