ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

අතිපූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමියන්
අතිපූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න
01. දස සංඥා -  BTmode

02. උදකුක්ඛේපසීමාවිභාවිනී -  BTmode


03. සෙත් පිරිත් සහ තෙසැත්තෑඤාණ වන්දනාව -  BTmode

04. ඉරියාපථ භාවනාව සහ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව  BTmode


05. කර්මය පිළිබඳ දෙසුම -  BTmode

06. මහා සරෝපම සූත්‍රය -  BTmode


07. සුපිරිසිදු නිවන් මඟ -  BTmode


08. පටික්කූලමනසිකාර භාවනාව -  BTmode
11. අසිරිමත් දානය -  BTmode

12. ධම්මානුස්සති භාවනාව -  BTmode


13. අභිධර්මාවතරණය, සතර පරමාර්ථධර්ම -  BTmode


14. දහම් ඇස පහළවීම -  BTmode


15. ඔබ භික්ෂුවක්ද..?  BTmode


16. ධම්මචක්ක සූ. සහ අමාදම් ඇස පහලවීම -  BTmode