ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්‍ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි නාමාවලිය List of Articles Ven. Madihe Pannasiha Theroඅතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්‍ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි නාමාවලිය
1945
කක්කාරු ජාතකය ලක් බුදු සසුන 1945.09.21
මහා මංගල ජාතකපිණ්‍ඩාර්ත්‍ථය ලක් බුදු සසුන 1945.10.20
චේතිය ජාතකය ලක් බුදු සසුන 1945.11.19
1946
චින ගමන නුතන භ්‍රමණ වෘත්තාන්තයක් පළවෙයි (i) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.09.14
සිංගප්පූරුවේ තොරතුරු  (ii) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.09.21
අතරමග විත්ති (iii) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.09.28
චීනයේ‍ බෞද්‍ධ කටයුතු (iv) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.10.05
ලොව වනසන අත්ලස් වසංගතය (v) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.10.12
චීන බෞද්‍ධයන්ගේ උන්නදුව (vi) සිංහල බෞද්‍ධයා  1946.10.19
1947
විසාඛ මහ රහතන් වහන්සේ  බෞද්‍ධ ළමයා 11කා. 6ක.
බුදුරජාණන් වහන්සේ චීනය නොදුටුවාහු ද? සිංහල බෞද්‍ධයා  1947.08.16
මහායාන සූත්‍ර දෙකක් සිංහල බෞද්‍ධයා  1974.09.13
ජනසන්‍ධ ජාතකය (i) ලක් බුදු සසුන 1947.10.29
ජනසන්‍ධ ජාතකය (ii) ලක් බුදු සසුන 1947.11.27
1949
සත් පුරුෂයා  බෞද්‍ධ ළමයා 13කා. 11,12ක
1950
මඟුල් නම් කවරේද? බෞද්‍ධ ළමයා 14කා. 6ක.
දීම කවර හෙයින් අවශ්‍ය ද? බෞද්‍ධ ළමයා 14කා. 7ක.
1951
සර්‍වඥ ධාතූන් වහන්සේ  බෞද්‍ධ ළමයා 15කා. 2ක.
රෝගියා හා උපස්ථායකයා බෞද්‍ධ ළමයා 15කා. 4ක.
භාවනා කවර හෙයින් අවශ්‍යද? බෞද්‍ධ ළමයා 15කා. 5ක.
භාවනා නම් කවරේ ද? බෞද්‍ධ ළමයා 15කා. 6ක.
1953
මිය ගියවුන් හට පින්දීම (i) සිංහල බෞද්‍ධයා  1953.04.25
වෙසක් පුනු පොහෝදා සිහි කටයතු කරුණු බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 1ක.
රූපයට නොරැවටෙන්න බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 2ක.
ධනයෙන් සැප ලබන්නේ කෙසේ ද? බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 12ක.
මිය ගියවුන් හට පින්දිම (ii) සිංහල බෞද්‍ධයා  1953.05.02
නාගාර්ජුන මහා විද්‍යාලය දිනමිණ 1953,05
පින් දීමට දින නියම ද? සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.05.09
හාවනාව (i) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.05.23
භාවනාව (ii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.06.06
pa055 බුද්‍ධ ධර්‍මයෙන් වු ලෝක ශාන්තිය සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.07.04 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
pa005 පිරිතේ ගුණ ලැබෙන්නේ කෙසේද?(i) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.09.26 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa005 පිරිතේ ගුණ ලැබෙන්නේ කෙසේද?(ii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.10.03 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa005 පිරිතේ ගුණ ලැබෙන්නේ කෙසේද?(iii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.10.10 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa005 පිරිතේ ගුණ ලැබෙන්නේ කෙසේද?(iv) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.10.17 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
අපි උතුමන්ට වඳිමු බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 6ක.
ගෙදර බුදුන් වැඳීම බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 7ක.
පන්සලට යෑම  බෞද්‍ධ ළමයා 17කා. 8ක.
pa005 පිරිත ඇසීමට ප්‍රියවි තිබෙන්නේ කුමක් නිසාද?(v) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.11.07
pa005 පිරිත ඇසීමට ප්‍රියවි තිබෙන්නේ කුමක් නිසාද?(vi) සිංහල බෞද්‍ධයා 1953.11.14
1954
නේපාලයේ මහායාන බුද්ධාගම දිනමිණ වෙසක් කලාපය 1953,05
ධර්‍මදුතයන් පිටත් කොට යැවිම (iii) බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 6ක.
බුරුමයේ කේශධාතු චෛත්‍යය බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 1ක.
යස නම් කුල පුත්‍රයා පැවිදි විම (ii) බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 3ක.
පුස්තකාලය (i) බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 4ක.
බමුණා එළු බෙටි ගිලී (iv) බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 7ක.
බෞද්‍ධ ගෙදර ආගමික චාරිත්‍ර (v) බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 8ක.
දාගැබ, බෝධිය හා විහාර ගේ බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 11,12ක.
මවුපියන් ගුරුවරයත්  පිදිම බෞද්‍ධ ළමයා 18කා. 11,12ක.
බුරුමයේ තාවකාලික මහණකම සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.05.15
pa087 බෞද්‍ධ ගෙදර සිරියාව (i) සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.09.18 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa087 බෞද්‍ධ  ගෙදර සිරියාව (ii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.10.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa087 ආදර්‍ශවත් බෞද්‍ධ පවුල (1) සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.10.16 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa087 නන්‍දීය වෙළඳ මහතා - (ආදර්‍ශවත් පවුල 2) සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.10.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa087 හොඳ පුරුෂයා හා හොඳ සත්‍රිය- (ආදර්‍ශවත් පවුල 3) සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.11.20 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa057 මවුපියෝ  සිංහල බෞද්‍ධයා 1954.12.18 ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
1955
pa058 බුදුහු ගිහි විනයේ දී වදාළ යුතුකම් සිංහල බෞද්‍ධයා 1955.01.15 ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
ගිහි බෞද්‍ධයන්ගේ දින චරියාව බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 1ක.
ගිහි බෞද්‍ධයාගේ දින චරියාව බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 2ක.
2500 බුද්‍ධ ජයන්තිය බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 3ක.
තමන් සෙවීම (i) බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 4ක.
බෞද්‍ධයා (ii) බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 5ක.
පවුල් සතර (iii) බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 6ක.
මවුපියෝ (iv) බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 8ක.
දරුවෝ (v) බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 9ක.
දුරුතු පසළොස්වක බෞද්‍ධ ළමයා 19කා. 9ක.
සත්‍ව හිංසාව  ඉරිදා ලංකාදිප 1955.07.10
pa037 ගිහි පැවිදි සබඳතා සවිමත් කැර ගනිමු මහා නායක අක්ත පත්‍ර පදානොත්සවයේ දී කළ කථාව 1955.11.27 ප්‍රඥාප්‍රභා 5 
1956
ගුරුන් හා ශිෂ්‍යයෝ බෞද්‍ධ ළමයා 20කා. 10ක. 
මිත්‍රයා තෝරා ගැනීම බෞද්‍ධ ළමයා 20කා. 11,12ක.
ගුණ නුවණින් පිරිහෙන හැටි දිනමිණ 1956.04.24
pa029 සුඛා සඞ්‍ඝස්‍ස සාමග්‍ගී දිනමිණ 1956.01.23 ප්‍රඥාප්‍රභා 1 
බුදු සෙත දිනමිණ 1956.05.22
නියම බෞද්‍ධ සමාජයක් ලංකාදීපය  1956.05.23
සුරා තහනම හා රැකී රක්‍ෂා ඉරිදා ලංකාදීප 1956.07.08
සුරාව සහ නීතිය ඉරිදා ලංකාදීප 1956.07.15
පසුගිය පසළොස්වක් දා ඇරඹුණු වස් කාලය ලංකාදීපය  1956.08.03
සුරාව සහා සූදුව ඉරිදා ලංකාදීප 1956.08.05
හොර සුරා ඉරිදා ලංකාදීප 1956.08.12
අනුශාසනාව (සුරා සබඳි) ඉරිදා ලංකාදීප 1956.08.19
අනුශාසනාව (සුරා සබඳි) ඉරිදා ලංකාදීප 1956.09.02
සුරා වාදයන්හි පාසල් සිසුන් යෙදෙවීම සුදුසු ද? දිනමිණ 1956.09.03
සුරා තහනම ඉරිදා ලංකාදීප 1956.09.09
මහ ගුණ පිරි නා හිමි ලංකාදීපය  1956.09.21
පැළැණේ වජිරඤාණ සවාමීන්‍ද්‍රයෝ ලංකාදිප  1956.09.21
අද බොදු මහ උළෙලක් පැවැත්වෙන නේපාලය දිනමිණ, ලංකාදීප 1956.11.15
බෞද්‍ධ සම්මේලය පවත්වන නේපාල ආගම් දිනමිණ, ලංකාදීප 1956.11.16
pa039 සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමනී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාපානය හා විවිධ මත පොතෙනි ප්‍රඥාප්‍රභා 8 
pa085 බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා සිදු වූ ලෝක ශාන්තිය පිළියන්දල වෙසක් දහම් ප්‍රචාරක සමිතිය මඟින් ප්‍රකාශිත “බුදුරජාණන් වහන්සේ” නම් ග්‍රන්ථයෙනි ප්‍රඥාප්‍රභා 3
1957
මා දුටු ඉන්‍දියාව දිනමිණ 1957.01.26
අපරාධවලට මුල් හේතුව කාම කෝපයයි දිනමිණ 1957.02.11
පරමාණුවෙන් විනාශ ‍නොවෙමු   දිනමිණ 1657.02.20
කසාද හා දික්කසාද - පැවිදි බෞද්‍ධ මතය දිනමිණ 1957.03.25
pa061 මැදුම් පිළිවෙත දිනමිණ 1957.04.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
මුසාවාදා වෙරමණී සික්‍ඛාපදං සමාදියාමි දිනමිණ 1957.05.13
වෙසක් දා - (ප්‍රඥා මගකි) ලංකාදීපය 1957.05.13
pa059 බුදුරදුන් කුල කාන්තාවනට දුන් අවවාද දිනමිණ වෙසක් කලබ ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
pa060 චාම් ජීවිතය රසවාහිනී පොසොන් කලබ ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
රේසවලින් රට පිරිහෙයි දිනමිණ 1957.08.15
මත්පැන තහනම - තහනම් කිරිම ජාතික වැඩකි දිනමිණ 1557.08.26
pa017 අපේ ගුරු හාමුදුරුවෝ (පැළැණේ මහ නා හිමි) ලංකාදීප 1957.09.22 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
අනුව යෑම දිනමිණ 1957.10.08
pa022 සෙනෙට් අසුන ද? බුදු සසුන ද? දිනමිණ 1957.10.23  ප්‍රඥාප්‍රභා 1
ගං වතුර ආධාර පිණිස ආත්ම පරිත්‍යාග අරමුදලක් දිනමිණ 1957.12.28
‍1958
ඒකාබද්‍ධ බෞද්‍ධ සංවිධානයක් අවශ්‍යයි දිනමිණ 1958.01.11
pa062 මරණීය දණ්‍ඩනය පිළිබඳ බෞද්‍ධ මතය  දිනමිණ 1958.03.17 ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
බෞද්‍ධ පරිසරය ජනතා 1958.05.01
ද්‍වෙෂය තුරන් කොට සන්සුන්ව සිටිමු ලංකාදීපය 1958.06.02
බුද්‍ධාගමයෙන් තොර සිංහලයෙක්ද සිංහලයාට බුද්‍ධාගමෙන් තොර කිසාවක් ද නැත (දහම් පාසල් පරික්‍ෂක වාර්‍තාව) (i)  සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.06.14
දහම් පාසල් නැති පළාත්වල ඒවා ඇති කළ යුතුයි (ii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.06.21
දහම් පාසල් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වු පණතකින් රජය පිළිගත්  සංවිධානයක් කළ යුතුයි (iii) සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.06.28
ඇසළ උත්සසවය දිනමිණ 1958.06.30
නිරිදේශ පත්‍ර කාරක මණ්‍ඩලයේ  සැලකිල්ලට භාජන විය යුතු කරණු (ද.පා.ප.වා.) (iv) සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.07.05
දහම් පාසල් නැති පළාත්වල ඒවා පිහිටුවීම (v) සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.07.12
ධමර්‍ ඤාණය හා සදාචාර දියුණුව (vi) සිංහල බෞද්‍ධයා 1958.07.19
ලංකාවේ පවත්නා අවමංගල චාරිත්‍ර ලංකාදීපය 1958.10.17
පණ්‍ඩිතකමට වඩා හැදිචිචකම ඕනැ දිනමිණ 1958.10.20
සියමේ හික්‍ෂු ආරෝග්‍යශාලාව ලංකාවට ආදර්ශයක් දිනමිණ 1958.12.19
1959
බෞද්‍ධ අධ්‍යාපනයේ අනාගතය දිනමිණ 1959.02.19
දෙපැත්තෙන්ම ඉල්ලීමක් - මහජනයා ආරක්‍ෂා කරනු  දිනමිණ 1959.03.08
pa063 විකාර හාවනා ක්‍රම බුද්‍ධාගමට තර්ජනයකි දිනමිණ 1959.03.11 ප්‍රඥාප්‍රභා 2 
බුදුන් උපන් ර‍ටේ බුදු දහම අනතුරේ  දිනමිණ 1959.04.10
අලුත් අවුරුදු අවවාද  දිනමිණ 1959.04.14
මේ ආණ්‍ඩුවට අවුරුදු දෙකයි - බෞද්‍ධ හඬට කන් දුන්නා මදි දිනමිණ 1959.04.20
බොදු කතුන් පෙර ආ යුතුයි  දිනමිණ 1959.04.27
pa016 ධ්‍යාන නැතිව සෝවාන් විය හැකි ද? රසවාහිනී 1959 මැයි ප්‍රඥාප්‍රභා 1
බුදුන් සමයේ ඇරඹුණු ගිලත් සේවය ලංකාදීප 1959.05.21
රජයේ මුදල් බුද්‍ධාගමට විරුද්‍ධව යොදවන්න එපා දිනමිණ 1959.06.19
pa089 ලක්දිව මංගල ධර්‍ම දේශනය සිළුමිණ 1959.06.21 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
අග්‍ර රාජ ගුරු ප්‍රසාදිතුමාට මහ නාහිමිගෙන් පිළිතුරු දිනමිණ 1959.07.03
එදා සිමන් කුරේලා කළ දරුණු ක්‍රියා මෙදා තෝමස් කුරේලාට කරන්නට ඉඩ නොලැබේ සිංහල බෞද්‍ධයා 1959.07.11
චාම් ජීවිතය බෞද්‍ධ ළමයා 22කා. 1,2ක.
පසළොක්වක නිවාඩුව නැති කිරීම බෞද්‍ධයාට කළ නින්දාවකි දිනමිණ 1959.07.14
සුරා තහනම් කිරීමෙන් ලාබයක් මිස පාඩුවක් නැ දිනමිණ 1959.08.18
ආගමේ නාමයෙන් අධ්‍යාපනය පිල්වලට බෙදන්න එපා දිනමිණ 1959.08.25
හොර සුරා ඇතිවන්නේ පාලනයේ වැරදි නිසයි දිනමිණ 1959.08.25
සංඝ සංශෝධනයක් ඕනෑ. හදිසි තීරණ වලින් බෑ.. දිනමිණ 1959.11.09
pa018 සසුන රැකීමට හළ යුතු දෑ ලංකාදීප 1959.11.18 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
pa019 වහ වහා කළ යුතු දෑ ලංකාදීප 1959.11.23 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
ශාසන කොමිසමේ යෝජනා සම්පිණ්‍ඩනය දිනමිණ 1959.11.24
භික්‍ෂූන් වහන්සේ සහ අධ්‍යාපනය දිනමිණ 1959.11.25
1960
නිදහස් ජාතියක සමාජ විපර්යාසය දිනමිණ 1960.02.04
ආගමේ මුවාවෙන් අධ්‍යාපනය බෙදනු එපා  දිනමිණ 1960.02.15
අගමැති දහනායක මහතාට පිළිතුරු සිංහල බෞද්‍ධයා 1960.02.27
ගව ඝාතනය ලංකාදීප 1960.04.25
බෞධයා නම් කවරෙක් ද? බෞද්‍ධ ළමයා 24කා. 3ක.
වෙසක් අධිෂ්‍ඨානය ලංකාදීප 1960.05.08
pa064 මියගියවුන්හට පින්දිම රසවාහිනී 1960 මැයි (වෙසක් කලබ) ප්‍රඥාප්‍රභා 2
රදගුරු තුමාගේ ප්‍රකාශය ඉතා අගෙයි ලංකාදීප 1960.05.20
බෞද්‍ධ චාරිත්‍ර බෞද්‍ධ ළමයා 24කා. 4ක.
අග රද ගුරු තුමන්ට පිළිතුරු ලංකාදීප 1960.06.21
පල්ලියට පන්සලෙන් පිළිතුරු සිංහල බෞද්‍ධයා 01960.07.02
pa086 ශ්‍රද්‍ධාව බෞද්‍ධ ළමයා 24කා. 6ක.
චාම් ජීවිතයක් නැති නිසා මධ්‍යම පන්තිය අමාරු‍වේ දිනමිණ 1960.08.19
පාසැල් ගැනීමට පක්‍ෂ විපක්‍ෂ මත මතුවේ ලංකාදීප 1960.08.28
පාසැල් ගැනීම හොඳයි දිනමිණ 1960.08.29
එක්සත් ලංකාවක් බිහිකළ යුතුයි දිනමිණ 1960.10.03
රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ කිසිම භේදයක් එපා  දිනමිණ 1960.10.10
නිදහස් අධ්‍යාපනයටත් මෙසේ විරුද්‍ධ වුනා ලංකාදීප 1960.11.29
ශාසන කොමිසම දිනමිණ 1960.12.29
මෙහෙකරුවන් හා ස්වාමීහු  බෞද්‍ධ ළමයා 24කා. 10,11ක.
1961
pa020 පාසල් ප්‍රශ්නය - අද තත්ත්වය දිනමිණ 1961.01.24
කලබල වන්න එපා දිනමිණ 1961.03.15
රෝග නිදානය - (කර්‍මාන්ත සතිය නිමිත්තෙන්) ලංකාදීප 1961.04.06
අවුරුදු සිරිත් විරිත් සංස්‍කෘතිය රැකීමටයි දිනමිණ 1961.04.12
පාසල්වල ආගම ඉගැන්විම  දිනමිණ 1961.04.19
වෙසක් උත්සවය පැවැත්විය යුතු සැටි  ජනතා 1961.04.25
අද අපි අප රට දැය ගැන සිතමු ලංකාදීපය 1961.04.29
ශාසන කොමිසමේ යෝජනා ක්‍රියාවේ යොදනු දිනමිණ 1961.05.15
ඇසළ පුණු පොහොයෙන් ඇරඹෙන වස්‍සාන කාලය  දිනමිණ 1961.07.28
pa099 වස් කාලය හෙවත් පුණ්‍ය කාලය 1961.07.29 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
ලංකාව දෙව්ලොවකි දිනමිණ 1961.08.24
බුද්‍ධියෙන්  තොර විවාරය සිංහල බෞද්‍ධයා 1961.11.04
pa016 ධ්‍යාන නැතිව සෝවාන් විය හැකි ද? සිංහල බෞද්‍ධයා 1961.11.11
කාම්බෝජයේ බුද්‍ධ ශාසනය අද රිවිදින 1961.12.31
pa039 පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තු ප්‍රඥාප්‍රභා 5
1962
පොහොය නිවාඩුව දවස 1962.01.11
ග්‍රහ අපලෙන් මිදෙන්නේ කෙසේ ද? දිනමිණ 1962.01.15
බෞද්‍ධයන්  අවදිවුණා දිනමිණ 1962.02.03
බද්දේගම ශ්‍රී පියරතන නා හිමි ගුණ ලංකාදීපය 1962.02.15
අපරාධ ඇයි? - ආධ්‍යාත්මික පිරිහීම නිසා  දිනමිණ 1962.03.12
වෙසක් උත්සවය සංකර කර ගන්න එපා දිනමිණ 1962.04.30
බුද්‍ධාගම හා සෞඛ්‍ය සේවය ලංකාදිපය 1962.05.16
ගිලන්හල් සේවය  දවස 1962.05.17
බෝසතාණන් වහන්සේ ගේ ආදර්‍ශවත් දානය බෞද්‍ධ ළමයා 26කා. 2ක.
මල් පුජා කිරීම  බෞද්‍ධ ළමයා 26කා. 3ක.
කෙළෙහි ගුණ සලකමු බෞද්‍ධ ළමයා 26කා. 4ක.
කටමැන දෙඩීම පින්කම් කිරීමක් නොවේ සිංහල බෞද්‍ධයා 1962.06.02
බෞද්‍ධ චාරිත්‍රයෙන් සිංහලයා දියුණු වූ සැටි සිළුමිණ 1962.06.17
ඩි. ආර්. විජේවර්ධන චරිතය - (ග්‍රන්‍ථ විවේචනයක්) දිනමිණ 1962.08.18
ඇස් දන් දෙමු ලංකාදීපය 1962.08.24
රට කොයිබටද - නුවුමනා වාද භෙද එපා දිනමිණ 1962.08.27
කතෝලික ප්‍රයන්නය නොහොත් ආක්‍රමණය - කොමිසමක් පත් කළොත් ඇත්ත නැත්ත හෙළිවෙයි දිනමිණ 1962.09.17
ප්‍රථම ධර්‍මදුත ගමන බෞද්‍ධ ළමයා 26කා. 6ක.
නිවාඩු ක්‍රමයේ සංශොධනයක් ඕනෑ දිනමිණ 1962.10.04
ජිවකතුමා බෞද්‍ධ ළමයා 26කා. 7ක.
pa036 මිත්‍රයා පිළිබඳ බෞද්ධ සංකල්පය ප්‍රඥාප්‍රභා 8
1963
දාගැබ, බෝධිය , විහාර ගේ... බෞද්‍ධ ළමයා 27කා. 8ක.
නායක චරිත ශුද්‍ධිය අත්‍යවශ්‍යයයි දිනමිණ 1963.01.24
පාසලයි - ආගමයි රිවිදින 1963.02.10
සතරාකාර සමාජ සංවර්‍ධනය ලංකාදීපය 1963.02.11
භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය ක්‍රමවත් නොකළොත් ශාසනයේ අනාගතය අඳුරුයි දිනමිණ 1963.02.14
වතුර්විධ මනුෂ්‍යයෝ බෞද්‍ධ ළමයා 27ක. 11,12ක.
නුවරඑළියේ අශෝකාරාමයේ නව පණක් ලබන බුදු පිළිම කලාව ලංකාදීපය 1963.04.21
pa090 බුදුසමයේ දැක්වෙන සුව වඩන මග රසවාහිනී 1963 මැයි ප්‍රඥාප්‍රභා 3
නියම බෞද්‍ධ ගෙදර බුදුගුණ සවඳ විහිදෙයි සිළුමිණ 1963.05.05
pa065 අබ්‍රහමචරියා වෙරමණී සික්‍ඛාපදං සමාදියාමි  දිනමිණ 1963.05.06 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
පාසැල් රජයට ගැනීමෙන් අවුලක් වුණේ නෑ දිනමිණ 1963.06.27
අධ්‍යාපනය අවුල් වන්නේ ඇඟිලි ගැසීම නිසයි දිනමිණ 1963.06.28
ලංකාට වමට යතොන් කතෝලික පල්ලීයේ වරදින් දිනමිණ 1963.08.10
අග්‍ර බිෂොප්තුමන්ට පිළිතුරු රිවිදින 1963.08.11
pa006 දේව පුද පූජා දවස 1963.08.15 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
වැටුණු වියට්නාමයෙන් කාටත් කදිම පාඩමක් දවස 1963.11.15
පොදා නිවාඩුව ලංකාදීප 1963.11.17
භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය දිනමිණ 1963.11.18
පෝය නිවාඩුව අවුල් කන්න එපා  ලංකාදීප 1963.12.29
අපේ ආගම බෞද්‍ධ ළමයා 27කා. 8ක.
‍1964
රට රටවල බුදු දහම ලංකාදීප 1964.05.03
බුදු දහමේ දැක්වෙන සඟ සතුව ලංකාදීප 1964.05.24
නිව්යොක් සැණ කෙළියෙහි දැක්වෙන අනාගත ලෝකය දිනමිණ 1964.06.09
නිව්යොක් පුර දවස 1964.06.20
 ඇමෙරිකාවේ "ගල්ඔය" දවස 1964.06.24
ඇමෙරිකාවේ වැඩි වියදම ඇඳුමට හා විනෝදයටයි දිනමිණ 1964.06.25
ඇති තතු වසන කරුණු අටක් බෞද්‍ධ ළමයා 28කා.
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ බෞද්‍ධ ජනතාව දවස 1964.08.03
නිවනෙන් මෙහා හොඳම තැන ලංකාවයි දිනමිණ 1964.08.11
ජනතාට කරුණු පැහැදිලි කර දිමට ලංකාව හදන හමුදාවක්   ලංකාදීපය 1964.08.11
 බ්‍රිතාන්‍ය බෞද්‍ධයෝ ලංකාදීප 1964.08.16
පෝදා නිවාඩු තැත දිගමට සටන් කළ යුතුය දිනමිණ 1964.09.03
pa021 පෝදා නිවාඩුව දවස 1964.09.03 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
රජය හා සුරාව දිනමිණ 1964.09.04
රා අවසරයෙන් කසිප්පු නැතිවේ ද? ලංකාදීප 1964.09.06
මේ රටේ වැඩි ජනතාව වන බෞද්‍ධයනට පෝදා නිවාඩුව නොදි වරද්දා ගන්න එපා ලංකාදීපය 1964.09.22
pa022 පෝය නිවාඩුවේ ඉතිහාසය දවස, දිනමිණ 1964.09.23 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
වෙනම බෞද්‍ධ සරසවියක් ඕනෑ දිනමිණ 1964.09.26
එකම බෞද්‍ධ හඬක් ලංකාදීප 1964.12.19
1965
නිවාඩුවෙන් නියම පළ නෙළන හැටි රිවිරැස 1965.01.06
මාදම්පිටියේ ජිනානන්‍ද මහ නා හිමි ලංකාදීපය 1965.02.27
ජාතික සමගියට උදවු දෙන්න දිනමිණ 1965.04.12
සම්මා සම්බොධිය බුදුසරණ 1965.05.04
සසුන රැකීමට වහා කටයුතු දේ ලංකාදීපය 1965.05.14
පෝය නිවාඩුව අවුල් නොකරනු ලංකාදීපය 1965.06.08
pa001 දස බුදුනු ගුණ රසවාහිනී 1965 පොසොන් ප්‍රඥාප්‍රභා 3
‍බෞද්‍ධයන්ගේ සාධාරණ අයිතිවාසිකම් රැක දිය යුතුයි සිංහල බෞද්‍ධයා 1965.06.12
පෝය නිවාඩුව ඉරිදා ලංකාදීප 1965.07.18
රජයට වචනයක්... (පෝය නිවාඩුව ගැන) දවස 1965.08.05
පෝය නිවාඩුවෙන් කරදර ඇති නොවේ දවස 1965.08.07
ජාතික සංස්කෘතියේ ආගමට හිමි නැත දිනමිණ 1965.08.12
අගමැතිට ලියුමක් (පෝය නිවාඩුව ගැනයි) දවස 1965.08.13
ශ්‍රී මහ බෝධි රන් වැට ලංකාදීපය 1965.09.02
ශාසනික පෝය ඉරිදා ලංකාදීප 1965.09.05
බොදු සමගිය ඉරිදා ලංකාදීප 1965.10.31
සසුන් පොහොයෙහි තිබෙන වැදගත්කම  දවස 1965.11.03
පාසල් පොත් ප්‍රශ්‍නය - රජය කළ යුත්තේ නීති පැණවීම පමණයි දිනමිණ 1965.11.09
නිවාඩු වෙනස සහ සමාජ පරිවර්තනය දිනමිණ 1965.11.14
පෝය නිවාඩුව වැඩ දායක වන හැටි දවස 1965.11.22
‍1966
පෝය දින නිවාඩුව - අත්‍තාන මෙව පඨමං දිනමිණ 1966.01.05
පෝය නිවාඩු - ලංකාව නැවතත් ධර්මද්‍වීපයක් වේවා! සිළුමිණ 1966.01.06
දුරුතු ‍පෝය ලක් වැසියන් සමඟි කළ දිනයයි ලංකාදීපය 1966.01.06
නිවාඩුවෙන් නියම ඵල නෙළන හැටි  රිවිරැස 1966.01.06
පෝය නිවාඩුව හා පෞද්ගලික අංශය දිනමිණ 1966.01.07
බෝ රදුන් රන් වැටෙන් පුදන පින්කම ලංකාදීපය 1966.02.15
අද සිහිපත් කෙරෙන ජිනානන්‍ද මහ නා හිමි දිනමිණ 1966.02.21
සසර සයුරු තරණ පහුර ශ්‍රී ලංකාදීපය 1966.02.27
ගිලනුන්ට උපසථාන කිරිමේ  මහ පිංකම සිළුමිණ 1966.03.13
තරුණ පෙළ සුමග යවන්නට මේ වෙසක් දා ඉටාගත යුතුයි දිනමිණ 1966.05.03
සම්මා සම්බෝධිය බුදුසරණ 1966.05.04
අනුරාධපුරයේ සඟ සරසවිය දිනමිණ 1966.05.23
භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාදීපය 1966.06.02
pa067 හෙට රට කොයිබට ද? ශ්‍රී ලංකාදීපය 1966.07.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
pa007 ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්‍ථාරූඪ කිරී‍‍ෙම් සිට කිතුවසින් පස්වන සියවස දක්වා කාලය තුළ ශාසනික සංසිද්ධි කිහිපයක් දිවයින 1966.07.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 6, බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශයේ උත්තරීතර අනුශාසක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කැරුණෙකි.
අසමගි ජන රජයක් එපා ශ්‍රී ලංකාදීපය 1966.07.31
ඇස් දන් දිම මහ පින්කමක් දවස 1966.08.07
pa075 ශාසනය ද? පක්‍ෂය ද? ලංකාදීප 1966.08.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
pa076 රට ද? පක්‍ෂය ද? ලංකාදීප 1966.09.28 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
ළමයින් සුමගට යොමු කිරීම ලංකාදීපය 1966.10.25
pa077 ජාතිය ද? පක්‍ෂය ද? ලංකාදීප 1966.10.28 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
දකුණු කොළඹ රෝහලේ බුදු මැදුරකට ආධාර පතති රිවිරැස 1966.10.28
සිල් රකින්නේ ඇයි? සිළුමිණ 1966.11.11
පෝය නිවාඩු අත්දැකීම් - නියම ඵල ලබන්නට ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් ඕනෑ දිනමිණ 1966.12.13
pa078 භාෂාව ද? පක්‍ෂය ද? ලංකාදීප 1966.12.19 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
1967
සමාජ පරිවර්තනයට නව මග තුරුණු සවිය රිවිරැස, සිළුමිණ 1967.01.03
ගුවන් විදුලියේ ධර්ම ප්‍රචාරය දවස, ලංකාදීප 1967.01.05
ජාතික අධ්‍යාපනය (i) ශ්‍රී ලංකාදීපය 1967.02.02
ජාතික අධ්‍යාපනය (ii) ශ්‍රී ලංකාදීපය 1967.02.09
සිංහලයන්ට රටක් නැතිවේ ද? සිළුමිණ 1967.05.08
සාමය සඳහා සිතන විධිය දවස 1967.05.22
බුදු උපත ලොවට සෙතකි බුදුසරණ 1967.05.23
අනුරපුරේ ශාන්‍ති පිළිමය සිළුමිණ 1967.06.07
බුදුරදුන් ලොවට දුන් අභ්‍යාස බුදුසරණ 1967.07.06
හොඳ ආදායමක් ලැබීමට රජයෙන් පිහිටුවිය යුතු අළුත් නීතිගත සංස්ථා හතක් ලංකාදීප 1967.07.19
ළමා පරපුර රැක ගනිමු රිවිරැස 1967.10.11
ඤාණෝදය මා හිමියෝ දවස 1967.10.13
භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය සකස් විය යුතු කෙසේද? සිංහල බෞද්‍ධයා 1967.10.31
1968
මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපේ රට සරු කරමු දිනමිණ 1968.01.01
රන් වැටෙන් බෝධි පූජා ලංකාදීපය 1968.01.21
කාන්තා සංවිධාන බිහිකළේ බුදුරජ දවස 1968.01.27
pa093 බුද්‍ධාගම හා අධ්‍යාපනය දිනමිණ 1968.04.16 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
රට පුරා පහළ කළ යුතු අපරාධ මර්දන ධර්ම ලංකාදීප 1968.05.10
pa004 අසහාය ශ්‍රේෂ්‍ඨතම සමාජ සේවකයාණන් වහන්සේ සිංහල බෞද්‍ධයා 1968.05.10 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
 බුදුදහමයි පන්සලයි ශ්‍රී ලංකාදීප 1968.05.11
අද ආදාහනය සිදු කරන මාදෙල්ගමුවේ විජයසිරි හිමි ශ්‍රී ලංකාදීප 1968.05.22
pa024 දිසා සභා පිහිටුවීම නතර කරන්න ලංකාදීපය 1968.06.12 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
දොඩන්දුවේ ධම්මරතන මාහිමි දිනමිණ 1968.06.25
බෞද්‍ධ සම්මේලනයේ ස්වර්ණ ජයන්තිය දිනමිණ 1968.06.25
pa025 සිංහලයිනි සමඟි වෙමු... රිවිරැස 1968.07.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
අගමැතිට ලියමනක් (රට සභා ගැන) දවස 1968.07.06
රට සබා ගැන තව ලිපියක් (මහ නාහිමිගෙන් අගමැතිතුමාට) දවස 1968.07.20
වේතියගිරි විවේක සේනාසනය දිනමිණ 1968.09.20
ඉරිදා අමතර නිවාඩුවක් එපා (සන්දේශයකි) ලංකාදීප 1968.11.06
pa079 පක්‍ෂ විපතින් රට මුදවමු රිවිරැස 1968.11.19 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
pa081 පළමු අපි සමගි වි ජාතිය සමගි කරමු ලංකාදීපය 1968.12.22 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
1969
ජාතික සමගිය හා සංවර්ධනය දිනමිණ 1969.01.01
බෞද්‍ධ ධර්මායතනය ශ්‍රී ලංකාදීපය 1969.01.10
ලක පුරා මැතිරිය යුතු මන්තරය සිළුමිණ 1969.02.01
අසමගිකම් නිසා සිංහලයා පිරිහෙයි රිවිරැස 1969.02.01
දෙවිනුවර මාහිමි  දිනමිණ 1969.02.08
pa082 ජාතික සමගියේ පදනම ලංකාදීප 1969.02.09 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
තරුණයන්ට හික්‍ෂූන්ගේ මාර්ග දේශකත්වය දිනමිණ 1969.02.25
සිංහල සමගිය රිවිරැස 1969.03.03
නියම සාමජ සේවකයාණෝ - මිරිස්සේ ගුණසිරි හිමියෝ ලංකාදීප 1969.04.05
"අපි දෙමළු" (අදහස් ඇසුරෙන් සැකසුණු ලිපියකි) සිළුමිණ 1699.04.16
වෙසක් පුන් පොහෝදා රසවාහිනී 1969 වෙසක්
pa095 විදු යුගයේ බුදු දහම දිනමිණ 1969.05.01 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
නවීන ලෝකයට පිහිට බුදුදහමයි දිනමිණ 1969.05.03
සමස්ත ලංකා බෞද්ධ ශිෂ්‍ය සමිති සම්මේලනයේ දීපව්‍යාප්ත  කොඩි දිනය හෙටයි දිනමිණ 1969.05.06
The Buddhist Era Daily News 1969.05.06
Turbulence in our time :- cases and cure  Daily News 1969.05.14
මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ස්ගේ ගමනින්  ඇරඹුනු සමාජ පරිවර්තය ලංකාදීප 1969.05.30
පෝදා ගත කරන්නේ කොහොම ද සිළුමිණ 1969.05.31
උතුරුකරේ හරිජන අයිතිවාසිකම් ලංකාදීප 1969.06.01
උතුරේ බොදු පාසැල් රජයට පවරා ගැනීම  දවස 1969.06.01
උතුරේ බෞද්‍ධ පාසල් රජයට පවරා ගැනීම හා සිංහල ඉගැන්වීම ශ්‍රී ලංකාදීප 1969.06.06
අද අනුරාධපුරයේ විවෘත වන බුද්‍ධ ශ්‍රාවක ධර්ම පීඨයෙන් ආදර්ශයක් ලංකාදීප 1969.06.13
ඉතිහාස ගත වන විනය කර්මය ශ්‍රී ලංකාදීප, රිවිරැස, සිළුමිණ 1969.07.06
මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය දිනමිණ 1969.07.27
උපත් පාලනය සිංහලයන් වඳ කිරීමක් ද? සිළුමිණ 1969.08.12
Is family planning a way of destroying the Sinhala community? Observer 1969.08.20
ඔබට දරුවන් එපා ද? සිළුමිණ 1969.08.20
එක්සත් අමරපුර මහා නිකාය දිනමිණ 1969.09.02
pa083 අවුරුදු සියයෙකින් පසු සිංහලයා ගේ තත්ත්වය  ලංකාදීප 1969.09.10 ප්‍රඥාප්‍රභා 2
ජාතිය වඳ කිරීම මේ වසරට විසි දහසයි දවස 1969.09.23
බණ්ඩාරනායක කවුද? දවස 1969.09.26
රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ කිසිම භේදයක් එපා  දිනමිණ 1969.10.10
හිරේ වැටෙන්නේ ඇයි? ශ්‍රී ලංකාදීපය 1969.10.10
රද්දැල්ලේ අනු නා හිමි  සිළුමිණ 1969.10.18
සිරිනිවාස මහ නාහිමියෝ සිරිලක 1969.11.11
ත්‍රිපිටක ධර්ම කෝෂය සිළුමිණ 1969.12.23
අද දස වසක් පිරෙන පමුණුව මහරගම එක්සත් සුබ සාධක සමිතිය ලංකාදීප 1969.12.29
ජාතියේ වීරයෝ (ජාතික වීර සමරුව) ලංකාදීපය 1969.12.30
1970
නිදහස් අදහස් - (බෞද්‍ධයාට නම් නිදහසක් නැ) ශ්‍රී ලංකාදීප 1969.01.03
සිංහලයන් වඳ කරන උපක්‍රම වහා නතර කරනු ශ්‍රී ලංකාදීප, රිවිරැස 1970.02.14
උඩුගම ශ්‍රී බුද්‍ධරක්‍ඛිත රතනපාලාහිධාන අස්ගිරි මහ නා හිමිපාණෝ දිනමිණ 1970.02.15
ගං වතුරෙන් උන්හිටි තැන් නැති වු අයට නව නිවාස සිළුමිණ 1970.03.30
ආදර්ශත් ගමක් සඳහා මහ කටයුත්තක් දවස 1970.04.09
වෙසක් දිනවල ඡන්ද රැස්වීම් එපා සිළුමිණ 1970.04.21
වෙසක් දිනවල ඡන්ද රැස්වීම් එපා සිළුමිණ 1970.04.28
රට පුරා ම බෞද්‍ධ පරිසරයක් ලංකාදීප, දිනමිණ 1970.05.19
ඡන්දෙ නිසා ජීවිත හානි කරන්න එපා  සිළුමිණ 1970.05.28
සිංහල සමගිය ශ්‍රී ලංකාදීප 1970.05.28
උගත්කමට වඩා හැදිච්චකම වටි තුරුණු සවිය 1970
බවුන් වැඩීමේ අනුසස් රසවාහිනී 1970 මැයි
සිංහලයන්ගේ ජයග්‍රහණයක් රිවිරැස 1970.06.12
පොසොන් පොහෝදාට පසු  ලංකාදීප 1970.06.18
Stop all family planning work - Sinhala Buddhists are in danger  Observer  1970.06.27
සිංහල විරෝධී වදර කොහේද? දවස 1970.08.11
පෝය නිවාඩුව - මඩිහේ නා හිමිගෙන් සංදේශයක් සිළුමිණ 1970.08.31
මහ පැවිදි රුවන - කිරිවත්තුඩුවේ ශ්‍රි ප්‍රඥාසාර නා හිමියෝ ශ්‍රී ලංකාදීපය 1970.09.29
හැත්තෑපස් විය පිරෙන කළුකොඳයාවේ මහ නා හිමි දිනමිණ 1970.12.30
1971
අංකුඹුරේ මහ නා හිමි දිනමිණ 1971.01.13
ශ්‍රි ප්‍රඥාශෙබර චරිතාපදානය (ග්‍රන්‍ථ විවේචන) බුදුසරණ 1971.02.24
බෞද්‍ධ චාරිත්‍ර බුදුසරණ 1971.03.24
pa026 ර‍ටේ තරුණ ශක්තිය නොමඟ යවන්න එපා (ආයාචනයෙකි) ලංකාදීප 1971.04.21 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
හිංසාව අවිහිංසාව නොවේ සිංහල බෞද්‍ධයා 1971.04.23
pa027 රජයේ රැකවරණය සොයා එන්න (කාරුණික ඉල්ලීමයි) දවස 1971.04.28 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
රට පුරා සාමය පැතිරේවා! දවස, දිනමිණ 1971.05.04
විපත්තියෙන් සම්පත්තිය ලංකාදීපය 1971.05.08
දු දරුවන් හදන හැටි ජනතා 1971.05.08
වෙසක් දා ඉල්ලීම දවස 1971.05.08
pa028 සුන්දර සමාජ පෙරළියකට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමය සිළුමිණ 1971.05.09 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
සිල්වත් ගුණවත් තෙරණුවෝ (කොටහේනේ පඤ්ඤාකිත්ති හිමි) ලංකාදීප 1971.05.12
තරුණ ජීවිත බේරා ගනිවු දවස 1971.05.14
ගොවි කම්කරු සිර කඳවුරු (නොමග ගිය තරුණ තරුණියන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි) දවස 1971.05.20
පොසොන් දායාද  ශ්‍රී ලංකාදීප 1971.06.08
දවස හා බුදු සසුන (දවස දසවස් තිළිණය) දවස 1971.08.14
බෞද්‍ධ සමිතිවලින් - අවශ්‍යතා ගැන සැලකිල්ල මදි දිනමිණ 1971.09.04
යුඳ කඳවුරු වෙනුවට සාම කඳවුරු ලංකාදීප 1971.12.01
ඇස් දන්දිම මහා පින්කමකි ලංකාදීප 1971.12.28
සංවර තරුණ පෙළක් සඳහා ලංකාදීප 1971.12.31
සතියක් මුළුල්ලේ කළ උපහාරය (බෝධීය පිළිබඳව) දිනමිණ 1971.12.31
1972
නුවණත් උත්සාහයත් යොදා රට සංවර්ධනය කර ගනිමු දිනමිණ 1972.01.01
සාසන සේවක සිමිති සංවත්සර උත්සවය ලංකාදීප 1972.01.06
සිංහලයේ බෞද්‍ධ විශ්ව විද්‍යාලය ලංකාදීප 1972.01.09
සුරාසල් තුරඟ තරග බණ්ඩාරනායක මග ද? ලංකාදීප 1972.02.02
පාතේගම මාහිමිපාණෝ දිනමිණ 1972.02.12
ගමකට නව හිරු පායයි. (පදවියේ බෝගහවැව) ලංකාදීප, දවස 1972.02.25
නව ජනරජ පනත පමා කරන්න - හදිසි නීතිය යතේ පනත සම්මත කරන්න එපා ලංකාදීප, දිනමිණ 1972.03.10
තෙවළා දහම් දෙසුම් ලංකාදීප, දවස 1972.03.28
තරුණ අසහනයට හේතුව නොමඟ යැවිම හා නොමඟ යාමයි (තරුණ තොරතුරු පරික්‍ෂක කමිටුව)  ලංකාදීප 1972.04.11
සිංහල සමගිය  ලංකාදීප 1972.04.13
කොටවෙහෙර නාහිමිපාණෝ දිනමිණ 1972.04.21
දහම් මග හා තරුණ පරපුර රසවාහිනී 1972 මැයි
බොදු පිළිවෙතට මුල් තැන දෙමු ලංකාදීප 1972.05.22
සිංහල සිරිත නම් බොදු සිරිතයි ලංකාදීප 1972.05.27
කළ  යුතු නොකළ යුතු දේ ලංකාදීප 1972.05.28
උදම්විට මග නාහිමිපාණෝ දිනමිණ 1972.06.10
මේ යන මග ගියොත්...  ලංකාදීප 1972.06.26
සුදස්‍සන මහ නාහිමිපාණෝ දිනමිණ 1972.07.10
රට එක සේසත් කළ හැකි මැතිනියට පමණයි ලංකාදීප 1972.08.06
ලංකාදීපයේ ජාතික සමගියට දුන් රුකුල ලංකාදීප 1972.10.27
දැනට පවත්නා අධ්‍යාපනය සකස් නොකළාත් වන විපාක ලංකාදීප 1972.11.20
ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා මධ්‍යස්ථ සංවිධානයක් ඕනැ දිනමිණ 1972.12.05
නුතන සමා‍ජයේ ප්‍රශ්න විසදා ගැනීම සඳහා ආගමධර්‍මයෙන් පිහිටක් ගත හැක බුදුසරණ  1972.12.13
රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් පාලන සේවා බෞද්‍ධ සම්මේලනය දිනමිණ 1972.12.30
1973
තරුණ පුරපුර සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් දිනමිණ 1973.01.08
මල්වතු මඟ නාහිමියෝ (මඩුගල්ලේ ශ්‍රී  සුමන සිද්ධාර්ථ ධම්මසිද්ධි මහ නාහිමියෝ) දිනමිණ 1973.01.11
පුවත්පත් පනත කල් තබා දුක් ගිනි නිවන්න (කාරුණික ඉල්ලීමකි) ලංකාදීප 1973.01.13
සම්බුදු සිරිත (ග්‍රන්‍ථ විවේචනය) සිළුමිණ 1973.01.14
අදහස් පළකිරීමේ නිදහස රැක ගත යුතුයි දිනමිණ 1973.01.17
පත්‍ර පනතේ තව තවත් වැරදි පෙන්නා දිය යුතු දවස, දිනමිණ, ලංකාදීප 1973.01.24
ජනතා සමගිය ලංකාදීප 1973.01.24
පුවත් පත් පනතට සංශෝධන  1 ලංකාදීප 1973.02.13
පුවත් පත් පනතට සංශෝධන  2 ලංකාදීප 1973.02.14
බුදු දහමට පත්තර පනතින් වන හානි දවස 1973.02.14
මහාචාර්‍ය්‍ය මලලසේකර - ආශ්චර්‍ය්‍ය පුද්ගලයා  දිනමිණ 1973.04.26
සිංහල බෞද්ධකම රැකගන්න ලංකාදීප 1973.05.16
භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය නංවන මගක් (අගමැතිනියට සන්දේශයක්) සිළුමිණ 1973.06.15
සිල්වත් භික්‍ෂූන් නැතිදාට සසුන සමාරය  දිනමිණ, දවස 1973.06.15
යුතුකම් නොපිරිහෙළා ඉටුකිරීම කාගෙත් යහපතට මඟයි දිනමිණ 1973.07.30
භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ධර්‍මදුත පුහුණුවක් බෞද්‍ධ බුද්‍ධි මණ්‍ඩලය මෙහෙයවයි බුදුසරණ 1973.08.15
සුඛා සංඝස්‍ස සාමග්ගි සිළුමිණ 1972.09.02
හාල් රටින් පිට යනවා ද? ලංකාදීප 1973.10.07
අදට ඇවැසි මහ පින්කම ලංකාදීප 1973.10.11
ඤාණරතන හිමිට දිගාසිරි ලංකාදීප 1973.10.13
මුදල් ඇමති තුමා හා රුපියල් තිස්කෝටිය ලංකාදීප 1973.12.02
ආගමික අධ්‍යාපනයේ ලොකු වෙනසක් බුදුසරණ 1973.12.29
1974
හැමදා පින් වැඩෙන පින්කම් ලංකාදීප 1974.01.11
පවුල් සංවිධානය (විවෘත සන්දේශයකි) 
pa101 ගව සම්පත (විවෘත සන්දේශයකි)  ප්‍රඥාප්‍රභා 7
වලගෙදර මහ නා හිමියෝ ජනතා 1974.12.27
1975
මිරිස්සේ සාරමේධ මාහිමි දිනමිණ 1975.02.21
නියම සිරිත් අනුව අවුරුද්ද පවත්වමු ලංකාදීප 1975.04.14
සරසවියට ගන්නා සිසුන්ගෙන් සියට 71 ක් සිංහලයන් විය යුතු (අගමැනියට සංදේශයක්)  දිනමිණ 1975.10.08
සිල්වත් තරමට ම එඩිතරයි (ගොඩමුන්නේ ශ්‍රී නාගසේන ධම්මානන්‍ද මාහියන් වහන්සේ) දිනමිණ 1976.11.06
1976
බෞද්‍ධ අධ්‍යාපනය හැදියාවට මුල් තැන දෙන ඉගැන්වීමයි බුදුසරණ 1976.01.24
චාම් ජීවිතයකට පුරුදු වෙමු ලංකාදීප 1976.02.20
දැහැමි සමාජයක් සඳහා නව වැඩ පිළිවෙලක් බුදුසරණ 1976.03.27
බුදුවරයන්ගේ උපත ලෝකයට ශාන්තියක් බුදුසරණ 1976.05.13
ලංකා අක්‍ෂිදාන සංගමය ලෝක වාසින්ට සෙත් පතයි බුදුසරණ 1976.06.11
අටවිසි මුනි  සෑ උළෙල  දිනමිණ 1976.06.17
සිල්වතෙක් ගුණවතෙක් - දිපේගොඩ ශ්‍රී වන්‍දවිමල මහ නා හිමියෝ දිනමිණ 1976.12.25
1977
අක්‍ෂිදාන මූලස්ථානය ගොඩනංවා ලොවට සේවය කරමු බුදුසරණ 1977.01.04
ලොවපුරා බුදුදහම පැතිරවිමේ සැලැස්මක් බුදුසරණ 1977.01.22
වෙලේගොඩ ධර්‍ම ශ්‍රී මා හිමි දිනමිණ 1977.03.18
සිංහලයා ක්‍රමයෙන් වඳවී යන හැටි බෞද්‍ධ බලය 1977.04.01
pa097 බුදුරජාණන්වහන්සේගේ සමාජ සංවර්ධන සැලැස්ම ජනතා 1977.04.29 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
ලොවින් අඩක් මස් කන්නේ නෑ දවස 1977.05.03
මීරිගම බෞද්‍ධ ගුරු විද්‍යාලය - සංවර සමාජයකට අවශ්‍ය කටයුතුවල සැලැස්මක් දිනමිණ 1977.05.14
ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් සඳහා භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය සැකසිම දිනමිණ 1977.07.29
සමාජ පෙරළියක පුරා වෘත්තය දිනමිණ 1977.08.19
සාමකාමී පියවර ගැනීම තුති දවස 1977.08.25
ද්‍රවිඩ ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදු වී නැති බව පෙන්වා දෙමු දිනමිණ, දවස 1977.08.27
pa030 විපක්‍ෂ නායකතුමාට විවෘත සන්‍දේශයක් රිවිරැස 1977.09.11 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
රට බෙදීමට අයිතියක් ඇද්ද සිළුමිණ 1977.09.11
රට බෙදන කතා දේශ ද්‍රෝහී කතා ලෙස නීතිගත කරන්න (විවෘත සංදේශයක්) ලංකාදීප 1977.09.12
සිංහල - දමිළ සුහද වාසය රිවිරැස 1977.10.23
සසුනත් දැයත් නැගූ කළුකොඳයාවේ මා හිමියෝ ජනතා 1977.11.17
කලවානේ භාවනා මධ්‍යස්ථානය දිනමිණ 1977.12.17
දැහැමි සමගි දියුණු ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ධර්මවිජය සමාජය දවස 1977.12.25
1978
ශ්‍රීමත් සිරිල් ද  සොයිසා  ලංකාදීප 1978.01.04
පියාණෙනි ලොකු පුතාගේ දුක අහන්න රිවිරැස 1978.01.08
සසුන් රැක්මට වහා කළ යුතු දේ දවස 1978.01.28
ජනාධිපති ධජය දවස, ලංකාදීප 1978.02.06
නිදහස (රාජා භවතු ධම්‍මිකො) බුදුසරණ 1978.02.07
pa031 ධර්ම චක්‍රය ද? නැවේ සුක්කානම ද? දිනමිණ 1978.02.14 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
සත්‍යක්‍රියා ගුණයෙන් අනූන පිරිත් පැන් පිරිත් නූල් බුදුසරණ 1978.03.24
සිල්වතා ධනවතෙක් ලංකාදීප 1978.05.20
සම්‍මා දිට්‍ඨි දිනමිණ 1978.05.20
ධර්‍මරත්නය දවස 1978.05.20
pa032 රට හදන්න නම් මිනිහ‍ා හදන්න සිළුමිණ 1978.05.21 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
ගස් වැවීමෙන් පින් වැඩේ දවස 1978.06.07
ගුණ දහම් පිරිහුනේ ඇයි? දිනමිණ 1978.06.17
දහම් දෙසුම් නව මඟකට දවස 1978.06.19
ජාතික කොඩියට බෝපත් ඕනෑ (කලාවෙන් කෙරුණු විකෘති ප්‍රකෘති කිරීම වැදගත්) දවස 1978.08.01
පාලි ශබ්දකෝෂය දිනමිණ 1978.08.17
ආගම අනුව නිවාඩු දීම ප්‍රයෝජනවත් වේද? දිනමිණ 1978.09.06
සමගි වෙමු. සසුන රකිමු. රට වඩමු. ලංකාදීප 1978.09.03
ධර්‍මවිජය සමාජය සිළුමිණ 1978.12.10
ආත්ම පරිත්‍යාගයට මිටි හාල් කළය බුදුසරණ 1978.12.29
pa010 ‍ලෝකයට සුදුසු බෞද්‍ධ අර්ථක්‍රමය 1978 ප්‍රඥාප්‍රභා 6, 1978 වසරේ දී පළ කැරුණු This Confused Society නම් කෘතියට මහ නාහිමිපාණන් ලියූ පෙරවදනේ සිංහල පරිවර්තනයයි.
1979
අසරණයන්ට සරණ විම ශ්‍රේෂ්ඨ බුද්ධ පූජාවකි දිනමිණ 1979.01.12
සිටිනාමළුවේ සුගතනන්‍ද මාහිමි දවස 1979.01.12
pa047 ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ආර්. ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් ප්‍රධාන ඇමැතිතුමන්ලා වෙතය සන්‍දේශයකි 1979.01.31 ප්‍රඥාප්‍රභා 8
අරක්කු ඩ්‍රෑම් 2 යි ජීවිත 6 යි දවස 1979.03.03
කාළුදායි රහතන් වහන්සේ කිඹුල්වත් පුරට පෙර මඟ වඩී බුදුසරණ 1979.03.13
මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයට ඉඩ දිය හැකි ද? සිළුමිණ 1979.03.25
දෙමළ ජනයාගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා දවස 1979.04.23
ලෝකවිදූ දිනමිණ 1979.05.11
සිද්ධාර්ථ කුමාරොත්පත්තිය දවස 1979.05.11
රට බෙදන්න හදන අයට දඬුවම් දෙන නීති ඕනෑ... (සන්සෝනි කොමිසමට සන්දේශයක්) දිනමිණ, දවස 1979.06.12
පෝය දින සහ නිවාඩු සංශෝධනය දිනමිණ 1979.06.15
බෞද්‍ධ චින්තනයට එකඟ ද?  1979.06.17
මිනිසා නො හදා රට හදන්න බැහැ දවස 1979.06.19
තරුණ ශක්තිය නිසි මග යවමු සිළුමිණ 1979.07.01
තරුණ අසහනයට ශීලයෙන් සහනයක් බුදුසරණ 1979.07.02
ලෝ පුරා පැතුරුන සදහම් හඬ බුදුසරණ 1979.07.09
ඇසළ පොහෝ දා ඉසිපතනේ මිගදායේ දවස 1979.07.09
අද ඇසළ පොහෝදා ධර්‍මානුශාසනය දිනමිණ 1979.07.09
ගබ්සාව මනුෂ්‍ය ඝාතනයකි දවස 1979.07.10
සමාජ පරිවර්තනයක් කරමු දවස 1979.08.09
සංවර්ධනය හා ගව සම්පත දවස 1979.11.05
අධිකරණ නායක පදවි ලැබූ ඤාණසීහ හිමියෝ දිනමිණ 1979.12.07
පැත්තක මෛත්‍රී වින්නා, පැත්තක මරන හරකුන්ගේ මර ළතෝනි දවස 1979.12.19
චරිතයෙන් බුද්‍ධියෙන් ආර්ථිකයෙන් තරුණසින් ඔප් නංවමු බුදුසරණ 1979.12.03
වදේශිකයන්ට දරුවන් විකිණීම සිළුමිණ 1979.12.23
නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් සම්පාදනය නොකළොත් අනාගතය අඳු‍රේ රිවිරැස 1979.12.30
1980
රත්ගම සිරි සුමනජොති නා හිමි දිනමිණ 1980.01.11
රට දැය සමයට ඇප කැප වුණු කළුකොඳයාවේ මහ නා හිමි ලංකාදීප 1980.01.19
බොන අයට බලපත් දීමෙන් මත්පැන් වසංගතය අඩු කළ හැකියි  බුදුසරණ 1980.01.20
අනේ මේ දුප්පතුන් ගැන බලන්න රිවිරැස 1980.02.17
දුටුගැමුණු භස්මාවශේෂ තැන්පත් කිරීම සුදුසු ද? දවස 1980.03.08
අපගේ ඉල්ලීම සුරා තහනම නොව මත්පැන් අවශ්‍ය අයට බලපත් නිකුත් කිරීමයි. (ජනාධිපතිතුමා වෙත විවෘත  සන්දේශයකි) රිවිරැස 1980.03.09
ආදර්ශවත්ව සූදුව මත්පැන් සහ දුසිරිත් සමාජයෙන් ඉවත් කළ යුතුයි දිනමිණ 1980.03.28
ඡන්ද දායකයෝ කවරහු ද? රිවිරැස 1980.03.30
අපරාධ අඩු කිරීමට පෙහොය මුල් කරගනිමු දිනමිණ 1980.03.31
මෙහෙණි සස්න දැන් අවශ්‍යද? දිනමිණ 1980.04.07
අද පසළොස්වක පෝදා (බණක්) බුදුසරණ 1980.04.29
උද්ධමනය ජය ගැනීමට චාම් ජීවිතයට හුරුවෙමු දිනමිණ 1980.05.03
ගව ඝාතනය නවතන්න දවස 1980.05.09
භික්‍ෂු ගුණය හා සංවිධානය සිළුමිණ 1980.05.11
ලබන වෙසක් පෝයදා හැම විහාරස්‍ථානයකම දුටුගැමුණු මහ රජතුමන් සිහිපත් කළ යුතුයි (සන්දේශයකි) දිනමිණ 1980.05.12
රට ධාන්‍යාගාරයක් කළ ශ්‍රෙෂ්‍ඨ බෞද්‍ධ නරපතියා දවස 1980.05.14
දෙලොවම දිනන සංවර්ධනය සිළුමිණ 1980.05.25
මාංස ආහාර අනුභවය බෞද්‍ධයන්ට අභිමත ද? ජනතා 1980.05.28
පච්‍චත්‍තං වෙදිතබ්බො විඤ්‍ඤූහී දිනමිණ 1980.05.28
ශාසනාරක්‍ෂාව සඳහා වැඩ පිළිවෙළක් ඕනෑ දිනමිණ 1980.06.04
පන්සල මුල්කොට ගමට නව පණක් (පත්තර වාර්තාවක්) බුදුසරණ 1980.06.12
දුටුගැමුණු රජු නොසිටියේ නම් මෙරට සිංහල බෞද්‍ධ වෙයි ද? දිනමිණ 1980.06.17
"බුදුසරණ" සමාජ පෝෂණයට ඉවහල් වුණා බුදුසරණ 1980.06.27
චිත්‍රපටයේ අශෝහන දර්‍ශන තහනම් කරනු. බෞද්‍ධයන් එක හඬින් විරුද්ධ විය යුතුයි. බුදුසරණ 1980.07.19
රූපවාහිනිය පාලනය කළ යුතුයි දිනමිණ 1980.07.25
මිනිසුන් විකිණීම ශ්‍රී ලංකාවටත් ආවා රිවිරැස 1980.08.03
කෙසෙල්වතුගොඩ මහ නා හිමිපාණෝ දවස 1980.08.09
අද ඇති ධර්‍ම චක්‍රය හරි නැහැ බුදුසරණ 1980.08.18
මහජන ආරක්‍ෂාවත් සංවර්ධනයත් අවැසිය ලංකාදිප 1980.08.21
සංවර්ධන සභා පනත - ජනපති හා කළ සාකච්‍ඡාව දිනමිණ 1980.08.23
භාවනා යනු කුමක් ද? (i කොටස) බුදුසරණ 1980.08.25
භාවනා යනු කුමක් ද? (ii කොටස) බුදුසරණ 1980.09.01
තවදුරත් කරුණාව දක්වනු මැනවි දවස 1980.09.03
සිත දමනය කර ගැනීමෙන් සිදු වන යහපත බුදුසරණ 1980.09.08
දුක් දුරලන කරුණාවත්  එක්ව්වා දවස 1980.09.11
භාවනා... බුදුසරණ 1980.09.17
භාවනාවට සූදානම් වන අයුරු බුදුසරණ 1980.09.23
කඹුරුගමුවේ රතනජොති මා හිමි දිනමිණ 1980.09.27
pa069 තව දුරටත් කරුණාව දක්වනු මැනවි රිවිරැස 1980.09.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
නිවන් ලබන්නට භාවනාව නැතිව බැහැ බුදුසරණ 1980.10.08
ජනාධිපති උපන් දිනට රෝහලක් රිවිරැස 1980.10.11
සිව් බුදුවරු හා ත්‍රිවිධ පුද්ගලයෝ බුදුසරණ 1980.10.23
භාවනාව හා මිනිස් සන්තානය බුදුසරණ 1980.10.23
දෙපැත්තෙත්ම ඉල්ලීමක්... රිවිරැස 1980.10.26
සරිනිවාස මහ නාහිමියෝ දිනමිණ 1980.11.05
උග්‍ගහ පටිපාටිය හා භාවනා පටිපාටිය බුදුසරණ 1980.11.06
අර්ථශාස්ත්‍රයද උපදෙස් අවශ්‍ය කරුණු කීපයක් දිනමිණ 1980.12.19
ජය ශ්‍රී මහ බෝධි ශාඛා රෝපණය දිනමිණ 1980.12.20
රජයට කරුණාවෙන් දන්වා සිටින වගයි රිවිරැස 1980.12.28
1981
කරුණා මෛත්‍රීයේ බලයක මහිමය දවස 1981.01.09
ට්‍රැක්ටර් වෙනුවට මී හරක්... සිළුමිණ 1981.01.12
සිරි සුගතනන්‍ද හිමි දවස 1981.01.13
භාවනාව හා මිනිස් සන්තානය - චරණ ධර්මයෝ බුදුසරණ 1981.01.19
සුරාසල් අරින්න දෙන්න එපා රිවිරැස 1981.02.10
නිදහස් දින මානව නිදහස... දවස 1981.02.03
සමථ භාවනාව සහ විපස්සනා භාවනාව බුදුසරණ 1981.02.04
බුද්‍ධානුස්සති භාවනාව බුදුසරණ 1981.02.18
භාවනා වඩන පිළිවෙල  බුදුසරණ 1981.03.05
මෙත්තා භාවනාව 1 බුදුසරණ 1981.03.20
ලක්ෂ 130ක් දුප්පත්තු දවස 1981.03.27
මෙත්තා භාවනාව 2 බුදුසරණ 1981.04.04
මන්දපෝෂණයෙන් පෙ‍ළෙන ළමයින් බේරා ගනිමු දිනමිණ 1981.04.10
මෙත්ත සූත්‍රය භාවනාවට හැරවීම බුදුසරණ 1981.04.18
සතර සංග්‍රහ වස්තු සුහද වාසයට මගයි ලංකාදිප 1981.05.15
වෙසක් පූජාවට අසරණ සරණ වෙමු දිනමිණ 1981.05.15
බුදුරදුන්ගේ සමාජ සේවය අගය කරමු ලංකාදීප 1981.05.18
කායගතා සති භාවනාව බුදුසරණ 1981.05.03
කායගතා සතිය වඩන හැටි බුදුසරණ 1981.05.18
ජාත්‍යත්තර බෞද්‍ධ විශ්ව විද්‍යාලය දිනමිණ 1981.05.28
අශුභ භාවනාව (i) බුදුසරණ 1981.06.17
අශුභ භාවනාව (ii) බුදුසරණ 1981.07.01
pa033 ශ්‍රීමත් ජාන‍ාධිපති තුමා වෙතටයි  රිවිරැස 1981.07.05 ප්‍රඥාප්‍රභා 1
මරණ සතිය බුදුසරණ 1981.07.21
රටේ ප්‍රශ්න දෙස නුවණැසින් බලන්න සිළුමිණ 1981.07.26
කලලරූපයට මානව අයිතිවාසිකම් ඇත රිවිරැස 1981.08.02
හේන්පිටගෙදර ඤාණසීහ පණ්‍ඩිත නා හිමිපාණෝ දවස 1981.08.08
රටේ එකම ස්‍වාධීන පුවත් පත දවස 1981.08.14
ආනාපාන සති බුදුසරණ 1981.08.15
සිහිය පුරුදු කිරීම බුදුසරණ 1981.08.28
pa051 ජනගහනය පාලනයෙන් මිනිස්කමට හානි කරන්න එපා රිවිරැස 1981.09.06 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
හාවනාවට යෝග්‍ය ස්‍ථාන බුදුරසණ 1981.09.13
කායානුපස්සනා හාවනාව බුදුසරණ 1981.09.27
දරුවන් මරුවත් නොව මුරුවන් කිරීම දිනමිණ 1981.10.03
සුභද්‍රගේ ප්‍රකාශය සංගායනාවට මුල් වුණා බුදුසරණ 1981.10.05
සමාධි නිමිති බුදුසරණ 1981.10.13
භාවනාව විදර්ශනාවට හැරවීම බුදුසරණ 1981.10.26
සිංහලයන්ට තිබෙන එකම රට ලංකාවයි රිවිරැස 1981.11.01
සප්ත විශුද්ධි (i) බුදුසරණ 1981.11.11
සප්ත විශුද්ධි (ii) බුදුසරණ 1981.11.25
සමාධිය  බුදුසරණ 1981.12.10
නිවාස දානය සියල්ල දීමයි ශ්‍රී ලංකාදීපය  1981.12.13
ධවල පත්‍රිකාවෙන් සිදුකර ඇත්තේ සංශෝධනයක් නොව පෙරළියක් රිවිරැස 1981.12.13
දීප්තිමත් පැවිදි උතුමෙක් (හීනටියන ධම්‍මාලෝක මහ නාහිමි) දිනමිණ 1981.12.19
දහම් පාසලට නවෝදයක් ලංකාදීප 1981.12.21
දස පළිබොධ බුදුසරණ 1981.12.25
1982
මේ දරුවන් මන්ද පෝෂණයෙන් බේරා ගැනීමට නම් රිවිරැස 1982.01.03
භාවනාවට සුදුසු නුසුදුසු වෙහෙර විහාර  බුදුසරණ 1982.01.09
බුද්ධානුස්සතිය වඩන අයුරු බුදුසරණ 1982.01.24
අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි... ඒකීය පාසල් වෙනුවට ආගමික පාසල් ඇති කරන්න රිවිරැස 1982.01.31
ධ්‍යාන ලබන අයුරු බුදුසරණ 1982.02.07
pa045 හිතවත් ජනාධිපති තුමා වෙතටයි රිවිරැස 1982.02.21 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
ත්‍රිවිධ කල්‍යාණය බුදුසරණ 1982.02.23
රටක් දියුණු වීමට නම් මත්පැන් පිටුදැකිය යුතුය දවස 1982.03.13
ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන්නේ ලිච්‍ඡවී වැනි පාලන ක්‍රමයක්  සිංහල දේශය 1982.03.15
ද්විතීය ධ්‍යානය බුදුසරණ 1982.03.24
තැන නොතැන බලා ඉදිකරන කෝවිල් පල්ලි නීතියට එකඟ ද?                                              රිවිරැස 1982.03.28
රූපවාහිනිය ආශීර්වාදයක් ද?  
පාලනයක් නැත්නම් මිනිහා නොමිනිහා වේ  දිනමිණ 1982.04.05
තෘතීය ධ්‍යානය බුදුසරණ 1982.04.07
පොළොන්නරුවේ දැල්වුණු දහම් පහත හෙළදිවට ම පහනක් වේවා රිවිරැස 1982.04.11
චතුර්ථ ධ්‍යානය බුදුසරණ 1982.04.23
pa048 සුරාව නීතියන් තහනම් කරන්න බැහැ - එහෙත් වත්මන් රජයට කළහැකි දෙයක් ඇත රිවිරැස 1982.05.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 8
අපේ සමගිය - (සිංහල බල මණ්‍ඩලය) රිවිරැස 1982.05.02
ගෞතම මුනිඳුන්ගේ අසභාය ගුණ නුවණ බුදුසරණ 1982.05.07
දහම් පහන වැඩ පිළීවෙල රටටම ශාන්තියක් දවස 1982.05.17
සෙසු කසිණ බුදුසරණ 1982.05.22
දැයේ පිනට උපන් පුතා දවස 1982.06.23
වෛරයෙන් වෛරය නොසංසි‍‍ඳේ දවස 1982.07.03
ශ්‍රීමත් ජනාධිපති තුමා වෙතටයි (විවෘත සන්දේශයකි) රිවිරැස 1982.07.18
ජනාධිපති පාලනයක් සමඟ පිබිදුණු ඇමෙරිකාව රිවිරැස 1982.09.19
සිංහල සමගිය ජාතික සමගියේ පදනමයි (ඡන්දයට පෙර හෝ පසු කලබල කරන්න එපා) රිවිරැස 1982.10.17
අසරණයන්හට සරණ වෙමු දවස 1982.11.20
දේශපාලන භේදයෙන් තොර රට නගන වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කරන්න රිවිරැස 1982.11.21
අනේ සිංහලයෙනි! සමගි වන්න! සමගි වන්න! රිවිරැස 1982.12.26
1983
ජාතික කොඩියට කරන නින්දා වහාම නතර කරවනු දවස 1983.01.05
මහ පැරකුම් රජුගේ රෝහල් සේවය අදටත් උචිතයි රිවිරැස 1983.01.23
රැකියා අහිමි වූවන් සැමට ම රැකියා දෙන්න දවස 1982.02.01
pa053 උතුරේ සාමය රකින්න මෙතරම් වැය කරන්නේ ඇයි රිවිරැස 1983.02.27 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
මේ ඇරයුම තරුණ ඔබටයි රිවිරැස 1983.02.13
"සංවර්ධනය" පට්ට ගහන්න එපා රිවිරැස 1983.03.27
බෞද්‍ධ ආර්ථික ක්‍රමය පුහුණු වෙමු දවස 1983.04.16
pa043 බුදු දහමින් හෙළි කරන සැළසුම් ක්‍රම රිවිරැස 1983.04.17 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
ගම හදන්න පෙරමුණ ගත් සටන්කාමී හාමුදුරුවෝ (වැල්ලේතොට පඤ්‍ඤාදස්සි හිමි) රිවිරැස 1983.05.01
සිංහලයන් සමගි නූණොත් අනාගතය භයානකයි  රිවිරැස 1983.05.22
බුදුරදුන් වැඩසිටි තැන් - ඉසිපතනය බුදුසරණ 1983.05.26
උතුරේ නැගෙන අලුත් දර්ශනය රිවිරැස 1983.06.05
නිවාස දානය මහා පින්කමෙකි දිනමිණ 1983.06.21
ඉස්ලාම් මහ සමුළුව සිංහලයන්ට ආදර්ශයකි රිවිරැස 1983.07.10
දුරදිග බලා වැඩ කරන්න (ඉල්ලීමකි) රිවිරැස 1983.07.31
මහා විනාශයකින් උගත යුතු පාඩම් රිවිරැස 1983.09.18
දහම් පාසලට නවෝදයක් දවස 1983.09.24
නාරද මා හිමි - දඹරන් හා සමානයි දිනමිණ 1983.10.08
ලොවේ පළමුම සරසවිය බිහි කළෝ බෞද්‍ධයෝ දවස 1983.10.13
සැත්තෑ වන වියට පා තබන වැලිගම ඤාණරතන හිමි බුදුසරණ 1983.10.13
අනවසර පදිංචි තහනම සිංහලයන්ට පමණක් ද? රිවිරැස 1983.10.23
මඩිහේ මහ නා හිමිගෙන් ජනාධිපතිතුමාට... (‍සන්දේශයකි) දවස 1983.11.18
සම්මාන පූජා ලබන පැළෑණේ මහ නා හිමි දවස 1983.11.25
pa046 ශ්‍රී ලංකාව මන්ද බුද්ධික රටක් වේවිද? රිවිරැස 1983.12.04 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
එකිය රාජ්‍යය හෙවත් එක් සේසත් සිංහල රාජ්‍යය 1983
pa106 හිතවත් ජනාධිපතිතුමා වෙතටයි 1983 ප්‍රඥාප්‍රභා 7 1983 දී ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයටත් මන්ත්‍රී මණ්ඩලයටත් ඉදිරිපත් කැරුණු සන්දේශයකි.
1984
මිනිස්කමට මුල්තැන දෙන අර්ථ ක්‍රමයක් අද අවශ්‍යයි රිවිරැස 1984.01.01
ධනය ජනතාව අතර සාධාරණව බෙදී යා යුතුය (මිනිස්කමට මුල් තැන දෙන අර්ථ ක්‍රමයක් අද අවශ්‍යයි) රිවිරැස 1984.01.08
අපට අහිමි වූ වියත් පඬිරුවන - දමුණුමෑයේ ඤාණරතන හිමි රිවිරැස 1984.02.05
මිනිසා නියම ලෙස හැදීම හැමටම වඩා වටිනවා බුදුසරණ 1984.03.01
සිංහල අවුරුද්දයි, සිංහල සමගියයි දවස 1984.04.13
ජන සන්නිවේදන මාර්ග සදාචාරය සුරැකිය යුතුය දවස 1984.04.26
ත්‍රස්තවාද මර්දනය තහවුරු කරන සැටි... දවස 1984.05.02
අපරාධ මර්දනයට කුමක් කළ යුතු ද? දිනමිණ, දවස 1984.05.12
හෙළදිව යළිත් ධර්මද්වීපයක් වේවා! දවස 1984.05.12
pa003 සිංහලයන් නැතිදාට බුදු දහම...? දවස 1984.05.14
දුක්ඛ සමදයෙ ඤාණය බුදුසරණ 1984.05.14
සිංහල ජාතිය අභ්‍යන්තර උපද්‍රවයෙන් මුදාගත්තා දවස 1984.05.19
අනුබුදු හිමි ගෙතා දහම රැක ගන්නට මහා සංඝයා වහන්සේ පෙරට වඩින සේක්වා! දවස 1984.06.13
අලියා මඩේ එරුණාට පසු ගොඩ ගන්න බෑ දිවයින 1984.06.13
පුවත්පත් නිදහසයි රටේ පාලනයයි දවස 1984.06.23
නැගෙනහිර එළිය කළ නා හිමියෝ රිවිරැස 1984.08.19
ඊළම් ඉල්ලන්න අයිතියක් ද්‍රවිඩ පෙරමුණට නෑ... දවස 1984.09.15
ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ මුදල් ඇමතිතුමා වෙතය දවස 1984.11.19
බුදු සරණත් ධර්‍ම යාත්‍රාත් තව තවත් රටට ඕනෑ බුදුසරණ 1984.12.15
අද අවසන් ගමන යන මහා අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයා (විලියම් තෙන්නකෝන් මහතා) දවස 1984.12.19
1985
ජාතික සමගියේ පදනම සිංහල සමගිය වෙයි දවස  1985.01.09
ජාතීන් අතර නැවතත් සුහද වාසය ඇති කිරීම  දවස  1985.01.21
රටේ නිදහස රැකෙන්නේ දැයේ සමගිය රැකුණොත් පමණි දවස  1985.02.04
සිත නොමඟට යන්නේ ඇයි බුදුසරණ 1985.01.28
අවි පුහුණුවයි - තිස් ලක්‍ෂයක් තුවක්කුයි සිංහලයන්ට ඕනෑ දවස  1985.01.31
දුප්පත් සිසුන්ගේ ජීවිත එළිය කළ මහපොළ දවස  1985.02.07
සිංහල බෞද්‍ධ කොඩියයි ජාතික කොඩියයි බුදුසරණ 1985.04.19
වැඩ කරන කම්කරුවන්ගේ යහපත පතා අරමුදලක් ඇති කළ යුතුයි දවස  1985.05.01
ශාසනයත් ශාස්ත්‍රයත් හෙබවු කොස්ගොඩ මා හිමි  දවස  1985.05.03
pa098 බෞද්‍ධ කොඩිය ෂඩ්‍වර්ණය බුදුසරණ 1985.05.04 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය දුසිරිත දුරු කරන මගය දවස  1985.05.04
මහා ඍෂි අන්තර් ජාතික සරසවිය ලංකාවට අවශ්‍ය නෑ දවස  1985.05.14
සිංහල ජාතියේ ඉදිරිය අනතුරේ දවස  1985.05.18
භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ සත්‍යක්‍රියාව සාර්ථකයි දවස  1985.06.01
අද කළ හැකි මහ පින්කමක්... රිවිරැස 1985.06.02
බියගන්වා හෝ ඊළම් රජයක් ලබා ගන්න ත්‍රස්තවාදීන් ක්‍රියා කරනවා දවස  1985.06.13
ජනතාව සුවපත් කිරිමට සිවුපසයම සැලසිය යුතු දවස  1985.06.22
වයසට මනසට අනුරූප ධර්‍මදේශනා බුදුසරණ 1985.07.01
සිංහලයන්ට සැමවිට අසාධාරණයක් වුනා  දවස  1985.07.05
දුටුගැමුණු රජ නොසිටියේ නම්...? රිවිරැස 1985.07.07
රජීව්ට කිවයුතු කරුණු මඩිහේ නා හිමියෝ අනුරට පැහැදිලි කරයි දවස  1985.07.17
මඩිහේ නා හිමියෝ ගත යුතු මග ගැන කරුණු දක්වති දවස  1985.08.05
මැදහත් අදහස් පළ කළාට දඬුවම් (දවස පුවත්පත ගැන) දවස  1985.08.14
උතුරන් නැගෙනහිරත් කැලෑ ශුද්ධ කරන්න දවස  1985.08.20
සිංහල සමගිය ජාතික සමගියේ පදනමයි (ලන්ඩනයේ පැවැත්වුණු සිංහල සම්මේලනය) රිවිරැස 1985.08.25
දිසා පළාත් සභා හා දෙවන මන්ත්‍රණ සභාවක් අනවශ්‍යයි දවස  1985.08.31
සිරගත වූ ද්‍රවිඩ තරුණයන් නිදහස් කළ ආකාරයට ජූලි සමයේ සිර බාරයට ගත් සිංහලයන් නිදහස් කරන්න දවස  1985.08.31
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1) දිවයින 1985.09.05
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (2) දිවයින 1985.09.06
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (3) දිවයින 1985.09.07
pa009 සිත පිරිසිදු කිරීමේ බලයක් ඇති ගස්වැල්... දවස  1985.09.20 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
ධර්මප්‍රදීපයක් බඳු වූ පැළෑණේ සිරි වජිරඤාණ මහ නා හිමිපාණෝ දවස  1985.09.21
අපේ රටට ලංගික අධ්‍යාපනය අවශ්‍ය ද? රිවිරැස 1985.11.17
බෝසත් ගුණ වඩන ලේ දන්දීම බුදුසරණ 1985.11.19
pa013 සිංහලයනට බෙ‍ෟද්ධයනට විරුද්ධ ව ගෙන යන බොරු ප්‍රචාර වැළැක්විය නො හැකි ද? 1985.12.07 ප්‍රඥාප්‍රභා 6, 1985.12.7 වැනිදා ලන්ඩන් නුවර හීත්ෆීල්ඩ් උද්‍යානයේ බෞද්ධ විහාරයේ දී ලියන ලද්දකි.
මුළු රටම සුරා හලක් වෙන දිනය ළඟ ද? රිවිරැස 1985.12.21
1986
නොරටුන්ට රටවැසිකම් දීම වැරදියි දවස 1986.01.31
ඇමරිකාවේ බුදු දහම පැතුරුණේ මෙහෙමයි රිවිරැස 1986.02.16
සසුනට උත්තරීතර වූ උත්තරානන්‍ද මාහිමි සිළුමිණ 1986.03.23
තර්ක විතර්ක පසෙක තබා අර්බුදයට පිළියම් කළ යුතු දවස 1986.03.27
ඇමරිකානු බෞද්‍ධයන්ගේ විශ්ව විද්‍යාලය දිවයින 1986.03.30
නොලිව්වේ ඇති වෙලා නොව නැති වෙලාය ලංකාදීප 1986.03.30
මේ ගැනත් හිතා බලන්න ලංකාදීප 1986.04.06
රට ජාතිය හා භාෂාව ආරක්‍ෂා කිරීමට දවස 1986.04.28
මැයි දිනය කෙසේ සැමරිය යුතු ද? දිවයින 1986.05.01
කම්කරු දින සැමරීමට නව මඟක් දවස 1986.05.01
මෙහෙව් වැඩ වෙද්දී ලංකාවක් ඉතුරු වෙයි ද? ලංකාදීප 1986.05.18
ජනවාර්ගික පැනය විසඳන නව යෝජනාවලිය සඳහා ජනමත විචාරණයක් ඕනෑ දවස 1986.05.03
දෙවියනි! ලක් සසුන රැක දෙන්න දවස 1986.05.23
ථෙරවාදය අනුව නම් ඉඩක් නැත (මෙ‍හෙණි සස්ත යළි පහිටුවීම) දවස, සිරිකත 1986.05.23
බුදු දහම හා පරිසරය බුදුසරණ 1986.05.23
තත්ත්වය අනතුරු දායකයි - විමසිලිමත් වන්න දවස 1986.06.03
මෙහෙණි සස්න ඇති කළ හැකි ද? රිවිරැස 1986.06.08
සිංහල සමගිය ජාතික සමගියේ පදනමයි (සර්වපාක්‍ෂික සාකච්‍ඡාව ඉතා හොඳයි) දවස 1986.06.09
pa054 The Bhikkhuni Order - Can it be re-established? Sun 1986.06.12 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
මෙහෙණි සස්න නැතිව හික්‍ෂුණී ශීලය රකින්නට බැරිද? දිවයින 1986.06.15
බුදුදහම පතුරුවන බෞද්‍ධ ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය දිණමිණ, දවස 1986.06.21
නිවාස දස ලක්‍ෂයේ ව්‍යාපෘතිය දවස 1986.06.23
මඩිහේ මාහිමිගෙන් ජනාධිපතිට (නිදහස් අදහස්) දවස 1986.08.01
පළාත් සභා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතුයි දිවයින 1986.08.04
මඩිහේ මාහිමිගෙන් ජනාධිපතිට දවස 1986.08.10
යෝජිත පළාත් සභා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සංඝ සභාවේ උත්තර මණ්ඩලයෙන් - පළාත් සභා දීමෙන් වෙන්නේ ජාතික සමගිය ද? ජාති භෙදය ද? දවස 1986.08.26
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාන්ත්‍රවාදය (මතු සම්බන්‍ධයි) දිවයින 1986.09.05
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාන්ත්‍රවාදය දිවයින 1986.09.06
බුද්‍ධාගම හා ප්‍රජාන්ත්‍රවාදය දිවයින 1986.09.08
පළාත් සභා දීමෙන් ඇති වන තත්ත්වය  දවස 1986.09.10
‍යහ ගුණ වගා කළ අය අතින් කෙරෙන ගස් වගාව... දවස 1986.09.17
හොඳම වස්තුව දරුවා දිනමිණ 1986.10.01
මුළු ලංකාවම සුරාහලක් ‍ වේවි ද? දිවයින, දවස 1986.10.03
pa068 මෙන්න සම්‍යක් සංකල්ප විසඳුම (1) දිවයින 1986.10.06 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa068 මෙන්න සම්‍යක් සංකල්ප විසඳුම (2) දිවයින 1986.10.07 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa068 මෙන්න සම්‍යක් සංකල්ප විසඳුම (3) දිවයින 1986.10.08 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa068 විකල්ප විසඳුමක් නොව සම්‍යක් සංකල්ප විසඳුම මෙන්න දවස 1986.10.09 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa068 යෝජනා පහ ක්‍රියාත්මක කළා නම් කෝලාහල නෑ දවස 1986.10.10 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
මිනී මැරුම් නතර කරන්නේ නැත්නම් නතර වන්නේ කවදා ද? (1) දවස 1986.10.21
මිනී මැරුම් නතර කරන්නේ නැත්නම් නතර වන්නේ කවදා ද? (2) දවස 1986.10.23
සාමයේ මාවත දිවයින 1986.11.06
දුක් අඩු කර ගන්නා මාර්ගය බුදුසරණ 1986.11.15
උතුරට ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය ලබා දෙන යෝජනාවට එකඟ වන්න බැහැ  දවස 1986.11.27
කොන්දේසි ඇතිව හෝ පළාත් සභා දෙනවාට සංඝ රත්නය විරුද්ධයි දවස 1986.12.12
මහ සඟරුවන ජාති භෙදවාදයට නැත දවස 1986.12.18
බලවේග වලට මුහුණ දීමට සඟරුවන එකමුතු විය යුතුයි දවස 1986.12.20
නිවාස දානයෙන් සියල්ල  දුන්නා වේ දවස 1986.12.29
1987
තකරගම දුටුගැමුණු  ධර්‍මශාලාව - (සබ්‍බදානං ධම්‍ම දානං ජිනාති) දිනමිණ 1987.01.03
pa070 පක්‍ෂ දේශපාලකයනට ජාතිය සමගියක් ගැන කතා කළ හැකි ද (1) දවස 1987.01.31 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa070 පක්‍ෂ දේශපාලකයනට ජාතිය සමගියක් ගැන කතා කළ හැකි ද (2) දවස 1987.02.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
සිංහල සමගිය ජාතික සමගියේ පදනමයි දිවයින 1987.03.29
දරුවන් විකුණා කන අයට රජකාලේ දඬුවම් දිය යුතුය දවස 1987.03.30
සිංහල සමගිය ජාතියේ සමගියයි දවස 1987.04.10
දුප්පතුනට අතහිත දෙන සම්පත් බැංකුව දවස 1987.04.17
සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය අපට නොගැලපේ දිවයින 1987.04.19
බුදු දහමෙන් ඔපවත් වූ මැයි දිනයක් වෙනුවෙන් දවස 1987.04.30
කම්කරු දිනයට ශ්‍රමදාන පෙරහර සීයක් දිවයින 1987.05.01
බෞද්‍ධයා බුදු සසුන රැක ගත යුතුයි දියින 1987.05.10
pa041 මත්කුඩු - මත්පැන් - දුම්වැටි - ත්‍රිවිධ විපතින් මිදෙමු දවස 1987.05.13 ප්‍රඥාප්‍රභා 8
මාර පරාජය බුදුසරණ 1987.05.13
කම්පාවට පත්වීමු (අම්පාරේ සිට එමින් සිටියදී සිදු වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඇතුළු මහ මිනිස් ඝාතනය පිළිබඳව) දවස 1987.06.03
සංඝ ඝාතනය හෙළා දැකීමේ ක්‍රියා මාර්ගයක් දිවයින 1987.06.07
නිවාස දානය මහා දානයයි දිනමිණ 1987.06.23
ශ්‍රි ලංකාවේ අනාගතය මට පෙනෙන හැටි දවස 1987.06.27
pa042 අනාගත පරපුර මත්පැනින් වැනසේ ද? දිනමිණ 1987.07.11 ප්‍රඥාප්‍රභා 8
දුම්වැටියෙන් මත්පැනින් සමාජය බේරා ගනිමු ලංකාදීප, රිවිරැස 1987.07.12
උතුරට සහ නැගෙනහිරට පළාත් සභාවක් දුන්නොත් ඒ තමයි ඊළම දවස 1987.07.17
ශ්‍රි ලංකාව ගබ්සාවෙන් අමෙරිකාව පරදවයි   දවස 1987.07.20
ඉන්දියා සාම යෝජනා ශ්‍රි ලංකාවට සමච්චලයක් (සන්දේශයකි) දිනමිණ 1987.07.23
ජනමත විචාරණයක් ඕනෑ දිනමිණ 1987.07.27
මිනිසා හදා රට හදමු දවස 1987.08.01
සාම ගිවිසුම හා පළාත් සභා දවස 1987.08.18
මිනිසා නොහද‍ා රට හදන්න බැහැ දවස 1987.08.29
බුදසරණේ පිහිට තරුණ සීලසමාදානයෙන් බුදුසරණ 1987.09.07
A Veteran in Political Arena Maitripala Senanayaka Daily News 1987.09.12
මෛත්‍රිපාල සේනානායක ශ්‍රීමතාණෝ දිවයින 1987.09.12
pa102 සිංහලයන්ට වින කරන පඤ්‍ච මහා බලවේග දවස 1987.09.14 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
ඉතිහාසයෙන් බැහැරව ගිවිසුම විමසිය නොහැක දිවයින 1987.09.23
Ven. Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero Writes to President The Island  1987.10.04
Why blame Sangha for acts of a few (open letter to the President) Daily News  1987.10.05
මහජන ප්‍රසාදය දිනාගත් මහ තෙර නමක් රඹුක්‍කන සද්‍ධාලංකාර හිමි දවස 1987.10.12
මඩිහේ නා හිමියෝ ජනාධිපතිට ලියති දිවයින 1987.10.12
නැගෙනහිර ආරක්‍ෂාවට යුද හමුදාව යොදවන්න (මඩිහේ නා හිමිගෙන් ජනාධිපතිට ලිපියක්) දිවයින 1987.10.28
The Maha Sangha appeals for Referendum  The Island  1987.11.05
අද ගුණ සමරණ සිරිනිවාස මහනාහිමියෝ බුදුසරණ 1987.11.05
කරුණාවෙන් දන්වා සිටිම (ජීවන අංකය අඩු කිරීම ගැන) දිවයින 1987.12.08
දළදා රන් වියන - බුද්‍ධානුභාවයේ උතුම් අරමුණක් දිනමිණ 1987.12.29
Ceremonial opening of Ran Viyana - A message The Island  1987.12.29
1988
Is the Peace accord good or bad? Thd Island 1988.01.03
ලන්ඩන් බෞද්‍ධ විහාරයේ ශාසනික සේවාව බුදුසරණ 1988.03.03
Vesak Day and May Day Daly News 1988.03.26
මැයි 1 වැනිදා ආගමික වැඩ පසුවදා මැයි දිනය බුදුසරණ 1988.04.09
ජාතිය ද? ආගම ද? පක්‍ෂය ද?  දිවයින 1988.04.20
දෙපැත්තෙන්ම කාරුණික ඉල්ලීමයි. (ජ.වි.පෙ.න් හා රජයෙන්) දවස 1988.05.19
අප්‍පමාදෙන සමපාදෙථ බුදුසරණ 1988.05.30
හේතුඵලවාදයෙන් ප්‍රශ්න විසඳා ගනිමු දවස 1988.06.08
තවත් ලක්‍ෂ 12 කට ඕනෑ නිවාස හදන්න ධෛර්යය පතමු දවස 1988.06.23
සම්බුද්‍ධ ශාසනයේ ආරක්‍ෂාව විරස්ථිතිය පිළිබඳ මහා සම්මන්ත්‍රණය දිවයින 1988.07.23
මිනිසා හදා රට හදමු බුදුසරණ 1988.07.28
අනේ අපේ රටට වෙච්ච දේ... දවස 1988.08.27
නායකයනි මේ අහන්න ලංකාදීප 1988.09.04
අප කී දේ කළා නම් මේ දේ වෙන්නේ නෑ දවස 1988.10.15
ජ.වි.පෙ. අහස් කෙලින්ම දැනගන්න මහා සංඝයා වහන්සේලා කැමතියි දවස 1988.11.12
ඡන්‍දය තියන්න එත් මැතිවරණ රැස්විම් එපා දවස 1988.11.22
pa052 සක් දෙවිඳුනි දිවැස් හෙළනු මැන දිවයින 1988.11.23 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
මේ මනුෂ්‍ය ඝාතත නතර කරන්න ලංකාදීප 1988.12.11
ඡන්‍ද මගඩි මැඩීමට ජාතික හැඳුනුම් පත නීති ගත කරන්න දවස 1988.06.22
පොලීසිය දුර්වල වීම ආරක්‍ෂාවට බාධාවක් (සන්දේශයකි) දිවයින 1988.08.26
වගකීමෙන් ආරක්‍ෂා කිරීමේ පනත සම්මත කරන්න එපා දවස 1988.09.02
1989
ඉවත් කළ 29 වගන්තිය යළි ඕනෑ වුනේ ඇයි? සිළුමිණ 1989.01.08
කවුරු දිනුවත් සැවොම සමගිව රට දියුණු කරමු දවස 1989.02.15
සාරධර්ම හා සංස්කෘතිය අමතක නොකරමු දවස 1989.03.07
අධ්‍යාපන ඇමතිට විවෘත සන්දේශයක්  දවස 1989.03.16
දහම් දැනුම දියුණුවේ පදමයි දිනමිණ 1989.03.18
ප්‍රශ්න රැසක් ඇතිවුණේ සල්ලිවලට මුල් තැන දීමෙන් සිළුමිණ 1989.04.16
රෝහණ වි‍ෙජ්වීර මහතාණෙනි... දවස, දිවයින 1989.04.28
ර‍ෙට් අනාගතය ගැන සිතා මධ්‍යස්ථව කටයුතු කරමු දවස, දිනමිණ 1989.05.13
යහපත් දිවියට සත් සති පූජාව දිනමිණ, දවස 1989.05.19
ධර්‍ම චාරිකා සේවය  බුදුසණ 1989.05.20
බුදු සසුනේ චිරස්ථීතිය සඳහා වූ උදාර මෙහෙයක් දිනමිණ 1989.05.30
පාසල් දිවා ආහාරයට මස් මාළු බිත්තර එපා දවස 1989.06.02
pa050 අපේ අධ්‍යාපනය කෙසේ සකස් විය යුතු ද? දිනමින, දවස 1989.06.06 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
පොසොන් උදාවෙන් ඇති වූ සමාජ පෙරළිය දිවයින, දවස 1989.06.17
භාරත අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගේ ප්‍රකාශය හරි ද? දිනමිණ 1989.07.03
ජාතික පාසල් වලින් නිසි පල ගන්න නම්... දවස 1989.07.18
පුනරුත්‍ථාපනයට මඟ මානසික දියුණුව මිස මර්දනය නොවේ දවස 1989.08.08
ඉන්දියා හමුදාව යෑම සහ උතුරු න‍ැගෙනහිර පාල‍නේ දවස 1989.08.19
දහම් අධ්‍යාපනයෙන් ළමා පරපුර හදා ගිනිමු බුදුසණ 1989.08.23
රටෙහි සාමය සඳහා ආත්මසුඛ පරිත්‍යාග ඉතා අවශ්‍යයි  දිවයින 1989.09.11
සාමය සඳහා රොහණ විජේවීරට ජනමාධ්‍යයෙන් අමතන්න දවස 1989.09.20
තිරිසනුත් ලෙස මනුෂ්‍යයන් මරා දමන්න ඉඩ දෙන්න එපා (සන්දේශයකි) දවස 1989.09.20
ජ.වි.පෙ. කැඳවා ගන්න විකල්ප මං ‍සොයමු ලංකාදීප 1989.10.01
පඤ්‍චශීලයට පටහැනි ක්‍රියා නතර කරවන්න (සන්දේශයකි) දවස 1989.10.12
දහම් පාසල් සේවය සහ සහතික දවස 1989.11.24
1990
ගණෙගම සරණංකර සාහිත මිණිපහන දිනමිණ 1990.01.03
ඇමරිකාවේ බෞද්‍ධ බලය ප්‍රචලිත වෙලා දවස 1990.02.26
pa071 මේ බුද්ධශාසන විනාශය ගුවන් තොටින් ම නතර කරන්න දිනමිණ 1990.05.14 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
බුදු වීම බුදුසරණ 1990.05.29
පොසොන් උදාවයි. සමාජ පෙරළියයි දවස 1990.06.07
රූපවාහිනියෙන් සමාජය පෝෂණය කරනවා ද? දූෂණය කරනවා ද? දිවයින 1990.06.15
බුදුසරණ පුවත් පතට ජය වේවා  බුදුසරණ 1990.06.15
pa073 මීළඟ නීතිගත සංස්ථාව කුමක් ද? දවස 1990.06.16 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
පරාජිතයාට පවා හිංසා නොකළ යුතුය දවස 1990.07.02
ධර්මප්‍රචාරය ඇරඹුණු ඇසළ පුණු පොහෝ දා... දවස 1990.07.07
pa107 A Country’s Development, The Buddhist Standpoint Daily News 1990.07.14
pa034 බෞද්‍ධ ජීවන සැලැස්ම - ළමා කාලය දිනමිණ 1990.10.01 ප්‍රඥාප්‍රභා 8
දුප්පත්කම අඩු කිරීමට වැඩ පිළිවෙලක්  දිවයින 1990.10.20
අසරණ සරණ බුද්‍ධ පූජාව දවස 1990.11.20
ශ්‍රි ලංකාව මන්‍දබුද්‍ධික රටක් වේවි ද? දිවයින 1990.12.12
අමරපුර මහා නිකායේ සමගිය බුදුසරණ 1990.12.16
1991
තරුණ අසහනයට නව චින්තනයක්  සිළුමිණ 1991.01.13
ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලන පිස්සන් කොටුවක් ‍ෙවලා දිවයින 1991.03.07
චාරිකා ධර්මදේශනා සාර්ථකයි - සඵලයි දිවයින 1991.04.19
පන්සිල් යට කරගෙන පස්පව් රජවෙලා... ලංකාදීප 1991.05.26
pa040 සංඝයා වහන්සේ හා සමාජය බුදුසරණ 1991.05.27 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
ජැක්පොට් තහනම ජාතිය බේරා ගැනීමක් බුදුසරණ 1991.06.11
මිනිහාත් හදාගෙන රටත් හදා ගනිමු දිවයින 1991.06.22
pa011 අපේ රටටත් ශාසන මණ්ඩලයක්... දිවයින 1991.08.27 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
දූදර්ශීව සිතා බලන්න දිවයින 1991.09.11
එදා තිබූ සමගිය අද නැත්තේ ඇයි? ලංකාදීප 1991.10.20
බුදු දහම කෙළෙසන ගබ්සාව දිවයින 1991.12.04
රජත ජයන්තිය සමරන වොෂින්ටන් බෞද්‍ධ විහාරය සිළුමිණ 1991.12.15
pa014 තොණ්ඩමන් ගේ යෝජනාවලින් ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය විස‍‍ෙඳ් ද? දිනමිණ 1991.12.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa094 පන්සිල් සුරකින සමාජයක් සඳහා සා.සේ.ස 1991 ප්‍රඥාප්‍රභා 7 1991 දී සාසන සේවක සමිතිය මඟින් ප්‍රකාශිත “පඤ්චශීල සංරක්‍ෂක පර්ෂදය” නම් ග්‍රන්ථයෙනි.
1992
බහු ජාතික පක්‍ෂ එක්විය යුතු ඇයි? දිනමිණ 1992.01.29
අයිතිය රැක ගන්න ගෙනගිය සටන සිළුමිණ 1992.02.02
බුද්‍ධ ජයන්තිය මෙන් මිහිදු ජයන්තිය ද අර්ථවත් කර ගනිමු සිළුමිණ 1992.03.15
2500 බුද්‍ධ ජයන්තියයි 2300 මිහිඳු ජයන්තියයි බුදුසරණ 1992.03.18
දෙවිනුවර අරියවංස නාහිමිපාණෝ දිනමිණ 1992.04.25
මේ අසරණ ජන කොටස නඟා සිටවමු ලංකාදීප 1992.05.03
එම සිළුමිණ 1992.05.13
චරිතයෙන් බුද්ධියෙන් ආර්ථිකයෙන් අපේ තරුණ පරපුර නඟා සිටුවමු දිනමිණ 1992.05.31
ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්‍තනය බුදුසරණ 1992.06.14
බුදු දහම බැබලෙන්න නම් වැඩ සපුරමු බුදුසරණ 1992.09.11
ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම කුමක්ද? ලංකාදීප 1992.12.16
තවත් ලිපි
pa104 කතෝලික ආගම - ක්‍රිස්තියානි ආගම සහ කතෝලික ආක්‍රමණය 1993 ප්‍රඥාප්‍රභා 7 1992 දී සාසන සේවන සමිතිය මගින් ප්‍රකාශිත “උත්තරීතර බලය මහා සංඝ බලයයි ” නම් ග්‍රන්‍ථයෙනි.
pa105 අලුත් පල්ලි සියයට අනූවක් නීති විරෝධියි 1993 ප්‍රඥාප්‍රභා 7 1993 දී සාසන සේවන සමිතිය මගින් ප්‍රකාශිත “උත්තරීතර බලය මහා සංඝ බලයයි ” නම් ග්‍රන්‍ථයෙනි.
pa044 භික්‍ෂු අධ්‍යාපනයේ අනාගතය අඳුරු නො කරමු සිළුමිණ 1993.07.25 ප්‍රඥාප්‍රභා 5
pa023 ජය පරාජය දෙකම ඉවසමු ඉරිදා ලංකාදීප  1994.08.14 ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa002 ආගමික වේලාව
pa072 සිංහල - දෙමළ - මුස්ලිම් සුහද වාසය දිවයින 1996.01.26 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa008 සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි චිරස්ථිතිය සඳහාත් බෙ‍ෟද්ධ ප්‍රබෝධය සඳහාත් ධර්මසංගායනාවක් පවත්වමු දිවයින 1996.07.30 ප්‍රඥාප්‍රභා 6 බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශයේ උත්තරීතර අනුශාසක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කැරුණෙකි
pa074 Bandaranaike and the Buddhists Daily News  1996.09.26 ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa096 මෙහෙණි සස්න යළි පිහිටුවීම කාලෝචිත ද? දිනමිණ 1997.01.02 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
pa102 සිංහලයාට තිබෙන එකම රට ලංකාවයි ලංකාදීප 1997.09.07 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
pa100 ජාතිභේද ආගම්භේද දුරු කොට එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කරමු ඉරිදා ලංකාදීප  1997.09.21 ප්‍රඥාප්‍රභා 7
pa049 රටක් යටකර ගලා බසින මත් වතුර ඉරිදා ලංකාදීප  1998.03.29  ප්‍රඥාප්‍රභා 8
pa015 අකාලිකො - අටුවාචාය්‍ර්‍ය මතය නිවැරැදි ද? ප්‍රඥාප්‍රභා 1 ත්‍රිපිටක ධර්‍මකෝෂය 1 වෙළුම 2 කලබ
pa012 දෙමළ ජනයාට උතුර හා නැගෙනහිර පාරම්පරික මාතෘ භූමියක් තුබුණා ද? තිබේද? ප්‍රඥාප්‍රභා 6 සන්සෝනි කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණුවලින් කොටසක් ඇතුළත් ලිපියකි
pa035 The History of Dhamma Schools and their Development ප්‍රඥාප්‍රභා 6
pa066 උපොසථ ප්‍රඥාප්‍රභා 2 අහංගම ශ්‍රී ප්‍රඥාලෝක කලාපයෙනි
pa080 බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa091 ලෝක සාමය ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa092 Peace - Through Tolerance and Co-Existence ප්‍රඥාප්‍රභා 2
මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් සම්පාදින ග්‍රන්‍ථ
බෞද්‍ධයා හා බෞද්‍ධ චාරිත්‍ර 1956
බුද්‍ධාගමය 1958
සීල භාවනා හා වන්දනා 1961
pa087 බෞද්ධ ගෙදර 1967 ප්‍රඥාප්‍රභා 3
pa056 ආනාපානසතිය ප්‍රඥාප්‍රභා 4
pa088 බෞද්‍ධ ප්‍රතිපත්ති 1969
පවුල් සංවිධානය (බෞද්‍ධ මතය) 1974
සැබෑ ඊළාම් රාජ්‍ය‍ය 1979
සිංහල සමඟිය ජාතික සමඟියේ පදන ම යි
සන්සුන් මනස 1983
නිවන් මඟ - කර්මය හා පුනර්භවය 1982
සංවර්ධනය පිළීබඳ බෞද්ධ ආකල්පය 1983
දුටුගැමුණු මහ රජතුමා 1987
The Buddha, His Teaching and its spread 1987
මනුෂ්‍ය ජීවිතය හා බෞද්ධ ජීවිතය 1989
ප්‍රධාන සංස්කාරකත්වයෙන් හා අනුශ‍ාසකත්වයෙන් පළ වුණු පොත්
ශ්‍රී වජ්‍රඥාන සාහිත්‍යය - අංක 1 1967
ශ්‍රී වජ්‍රඥාන සාහිත්‍යය - අංක 2
ත්‍රිපිටන ධර්මකෝෂය (ආදර්ශ පිටපත) 1971
ත්‍රිපිටක ධමෟකෝෂය (1 වෙළුම 1 කලබ)
තුරුණු සවිය අත්පොත 1971
Buddhism in Pictures 1974
පාලි ශබ්ද කෝෂය 1-1 කලබ 1977
පාලි ශබ්ද කෝෂය 1-2 කලබ 1977
ත්‍රිපිටක ධර්මකෝෂය 1978
This Confused Society 1978
තුරුණු උදාව 1 කලබ 1979
තුරුණු උදාව (පංචසීල කලාපය) 1980
තුරුණු උදාව (බෞද්‍ධ සංවර්ධන කලාපය) 1981
ශ්‍රී වජ්‍රඥාන සාහිත්‍යය - අංක 2  1981
තුරුණු උදාව (බෞද්‍ධ සාහිත්‍ය කලාපය) 1982
ගෙදර වෛද්‍ය‍ාවරයා හෙවත් ගෙදර බෙහෙත් අත්පොත 1982
World Buddhist Directory 1984
තුරුණු උදාව (ජගත් තරුණ වසර කලබ) 1985
පdලි ශබ්ද කෝෂය 1-3 කලබ 1985
ශාසනික හා ජාතික වීරවරයෝ 1987
මහාසංඝ සම්මන්ත්‍රණය (නිර්දේශ හා කාර්ය පත්‍ර) 1988
වීර අපදාන දොළොසක් -1 1989
වීර අපදාන දොළොසක් -2 1989
බුද්‍ධවංසය, සාසනවංසය සහ අමරපුර වංසය 1990
බෞද්‍ධ ළමයා (මාසික සඟරාව) 1990 සිට
ජාතික හා ජාතික වීරවරයෝ -2 1991
සම්මා ආජිව සමාජය
ධර්‍මවිජය (මාසික සඟරා)
Eelam the Truth 


මෙම ලිපි ඇතුළත් පුවත්පත් කියවීමට

1.

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යයාලය
තැ. පෙ. 1414
අංක 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත (රීඩ් මාවත),
කොළඹ 07,

දුරකථන : +9411 2694523, +9411 2696917
ෆැක්ස් : +9411 2694419, +9411 2688756
විදුලි පණිවුඩ : ජාතික ලේඛනාගාරය
ඊමේල් : narchive@slt.lk
වෙබ් අඩවිය


මහජන සම්බන්ධතා අංශය

විවෘතව තබන වේලාවන් – පෙ.ව. 8. 30 සිට ප.ව. 4. 15 දක්වා.

මුදල් ගණුදෙනු - පෙ.ව. 8. 30 සිට ප. ව. 3. 00 දක්වා.

සති අන්ත සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල වසනු ලබන අතර ඊමේල් සහ ෆැක්ස් සබඳතා සෑම දිනකම පැය 24 වේ.

2.
ශ්‍රී ලංකා ජාතික පුස්‌තකාලය
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන සේවා මණ්ඩලය
නිදහස් මාවත, කොළඹ 7.

    Address: Independence Ave, Colombo 007, Sri Lanka
    Phone:+94 11 2 685197
    Web : http://www.natlib.lk/
3.
ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය
විමසීම්
පුස්තකාලායාධිපති
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව  කොළඔ 07
දු.අ. 011-2693314
වෙබ් අඩවිය

විවෘත කර තැබීම :-  රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හා ඉරිදා දිනවල හැර පෙ.ව. 8.30- ප.ව. 5.00 දක්වා


දහම් විල විශාලතම දහම් පුස්තක එකතුවට පිවිසුම මෙතනින්