ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

සිංහල ත්‍රිපිටකය Sinhala Tipitaka


Vinaya Pitakaya
Sutta Pitakaya
Abhidhamma Pitakaya
01. Vinaya Parajika Pali
 Deega Nikaya
45.Dhammasangani Pakarana
02. Vinaya Pachittiya Pali Bhikkhu vibhanga10.Deegha Nikaya 146.Vibhanga Pakarana 1
03.Vinaya Pachittiya Pali Bhikkhuni vibhanga11.Deegha Nikaya 247.Vibhanga Pakarana 2
04.Vinaya Mahavagga Pali 112.Deegha Nikaya 348.KathaVatthu Prakarana 1
05.Vinaya Mahavagga Pali 2
 Majjima Nikaya
49.KathaVatthu Prakarana 2
06.Vinaya ChullaVagga Pali 113.Majjhima Nikaya 150.KathaVatthu Prakarana 3
07.Vinaya ChullaVagga Pali 214.Majjhima Nikaya 251.Dhatukatha Puggala Pannatti
08.Vinaya Parivara Pali 115.Majjhima Nikaya 3
09.Vinaya Parivara Pali 2  Samyuththa Nikaya

16.Samyutta Nikaya 1

17.Samyutta Nikaya 2

18.Samyutta Nikaya 3

19.Samyutta Nikaya 4

20.Samyutta Nikaya 5.1

21.Samyutta Nikaya 5.2

Anguttara Nikaya
22.Anguttara Nikaya 1


24.Anguttara Nikaya 3

25.Anguttara Nikaya 4

26.Anguttara Nikaya 5

27.Anguttara Nikaya 6

Anguttara Nikaya

28.Khuddka Patha

29.Kuddaka Nikaya_Sutta_Nipatha

30.Kuddaka Nikaya_Vimana_vatthu_Preta_vatthu

31.Kuddaka Nikaya_Thera_Gaatha_Therii_Gaatha

32.Kuddaka Nikaya_Jataka_Pali_1

33.Kuddaka Nikaya_Jataka_Pali_2

34.Kuddaka Nikaya_Jataka_Pali_3

35.Kuddaka Nikaya_Maha_Niddesa_Pali

36.Kuddaka Nikaya_Chulla_Niddesa_Pali

37.Kuddaka Nikaya_PatisambidhamaggaPakarana_1

38.Kuddaka Nikaya_PatisambidhamaggaPakarana_2

39.Kuddaka Nikaya_Apadana_Pali_1

40.Kuddaka Nikaya_Apadana_Pali_2-1

41.Kuddaka Nikaya_Apadana_Pali_2-2

42.Kuddaka Nikaya_Buddhawansa_Chariyapitaka

43.Kuddaka Nikaya_Nettippakarana

44.Kuddaka Nikaya_PetakopadesayaBTmode
෴ සිංහල ත්‍රිපිටකය    (Sinhala Tipitaka

විනය පිටකය෴
සූත්‍ර පිටකය෴ 
අභිධර්ම පිටකය෴
දීඝ නිකාය
මජ්ක්ධිම නිකාය
සංයුත්ත නිකායඅංගුත්තර නිකාය


ඛුද්දක නිකායසිංහල ත්‍රිපිටකය Sinhala Tipitaka

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක මාලාව

Tipiṭaka (Sinhala)