ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

බෞද්ධ පොත් Buddhist Books in Sinhalaසදහම් පොත් ෴


Powered by දහම් විල 


අතිපූජ්‍ය රේරැකානේ චන්දිවිමල හිමියන් විසින් රචිත පොත්
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************


සදහම් පොත් ෴


     
 
Powered by දහම් විල 

අතිපූජ්‍ය මාතර ඤාණාරාම හිමියන්, 

අතිපුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමියන් 

විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************

සදහම් පොත් ෴


      
 
Powered by දහම් විල

අතිපුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

*******************

සදහම් පොත් ෴


       
Powered by දහම් විල

අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

*******************

සදහම් පොත් ෴


     
  
Powered by දහම් විල 

අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් රචිත පොත්

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************
පරිවර්තිත කෘති Powered by දහම් විල


ඉංග්‍රීසි සහ පරිවර්තිත කෘති

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************

සදහම් පොත් ෴


        

Powered by දහම් විල


අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

*******************

සදහම් පොත් ෴Powered by දහම් විල


අතිපූජ්‍ය කටුකුරැන්දේ ඤාණානන්ද හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

*******************

සදහම් පොත් ෴අතිපූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමියන් විසින් රචිත දහම් පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************

සදහම් පොත් ෴


Powered by දහම් විල


අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************

සදහම් පොත් ෴


Powered by දහම් විල


අතිපූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමියන් විසින් රචිත පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************

සදහම් පොත් ෴
වෙනත් සදහම් පොත් සහ දහම් පත්‍රිකා

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************

හෙළ සිහල කෘති ෴Powered by දහම් විල

හෙළ සිහල කෘති

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************

වෙනත් සබැදි කෘති ෴Powered by දහම් විල

වෙනත් සබැදි කෘති

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.
*******************


සදහම් පොත් නොමිලේ 


Powered by දහම් විල

බෞද්ධ පොත් නොමිලේ

මෙම පොත් සමහරක් ONLINE කියවන්න

බෞද්ධ පොත් නොමිලයේම ඔබේ නිවසටම ගෙන්වාගන්න.
*******************


නිල්ලඹ දහම් පොත්